Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Geografi // Markanvändningen

Markanvändningen

Senast uppdaterad 2013-11-26
Förklaring
Uppgifterna om marken och dess användning tas fram vart femte år av SCB för publikationen ”Markanvändningen i Sverige”. Underlaget är uppgifter från SCB och andra myndigheter och organisationer såsom Boverket, Naturvårdsverket eller olika samarbetsprojekt mellan dessa myndigheter och SCB. I sammanställningen ingår också resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändningsdata gällande den bebyggda marken, vilka utförts av SCB. De viktigaste stora datakällor är lantbruksräkningar, riksskogstaxeringar, fastighetstaxeringar, Svenska Marktäckedata och Nationella Vägdatabasen.
PDF
Diagram nuläge

Markanvändningen 2010. Antal hektar

Marktyp

Antal hektar Jämtlands län

Antal hektar Riket

Procentuell fördelning Jämtlands län

Procentuell fördelning Riket

Bebyggd mark och tillhörande mark

51 204

1 150 450

1,0

2,6

Golfbanor och skidpistar

3 643

35 659

0,1

0,1

Åkermark

41 207

2 633 457

0,8

5,9

Betesmark

12 968

451 908

0,2

1,0

Skogsmark, produktiv

2 493 000

22 475 000

46,4

50,2

Skogsmark, improduktiv

974 000

5 800 000

18,1

13,0

Naturligt gräsbevuxen mark

701 000

3 230 100

13,0

7,2

Täkter och gruvområden

4 643

60 647

0,1

0,1

Öppen myr

576 055

3 684 990

10,7

8,2

Berg i dagen och övrig mark

36 760

1 211 712

0,7

2,7

Vatten

480 802

4 007 930

8,9

9,0

Summa areal, hektar

5 375 282

44 741 853

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta