Kalmar län
Fakta & Perspektiv
242 301 INVÅNARE
11 165 km2 AREA
12 KOMMUNER
Kalmar län
Kalmar län // Näringsliv // Sysselsatta // Andel egna företagare av samtl…

Andel egna företagare av samtliga förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2017-01-20
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

PDF
Diagram nuläge
Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2015

Kommun/Regionerna Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel egna företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Stockholms län 68 197 53 145 121 342 10,1 1 075 616 89,9
Uppsala län 10 499 6 153 16 652 10,9 135 760 89,1
Södermanlands län 7 743 4 248 11 991 10,4 102 860 89,6
Östergötlands län 11 312 7 193 18 505 9,1 185 383 90,9
Jönköpings län 9 545 6 015 15 560 9,0 157 293 91,0
Kronobergs län 6 846 3 083 9 929 10,3 86 044 89,7
Kalmar län 8 546 3 945 12 491 11,5 96 000 88,5
Gotlands län 3 275 1 211 4 486 16,6 22 593 83,4
Blekinge län 4 452 1 999 6 451 9,4 62 342 90,6
Skåne län 41 929 20 294 62 223 10,8 513 599 89,2
Hallands län 10 576 6 354 16 930 12,4 119 710 87,6
Västra Götalands län 47 580 29 113 76 693 9,4 735 220 90,6
Värmlands län 9 288 4 083 13 371 10,9 109 360 89,1
Örebro län 7 483 4 150 11 633 8,7 122 660 91,3
Västmanlands län 6 091 4 368 10 459 8,9 107 337 91,1
Dalarnas län 8 944 5 109 14 053 10,8 116 340 89,2
Gävleborgs län 8 463 4 334 12 797 10,1 113 533 89,9
Västernorrlands län 7 730 3 759 11 489 10,0 102 886 90,0
Jämtlands län 5 967 2 693 8 660 14,0 53 314 86,0
Västerbottens län 7 410 4 110 11 520 9,0 116 605 91,0
Norrbottens län 7 329 4 093 11 422 9,2 112 233 90,8
Riket 299 205 179 452 478 657 10,1 4 246 688 89,9

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta