Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Geografi // Markanvändningen

Markanvändningen

Senast uppdaterad 2013-11-26
Förklaring
Uppgifterna om marken och dess användning tas fram vart femte år av SCB för publikationen ”Markanvändningen i Sverige”. Underlaget är uppgifter från SCB och andra myndigheter och organisationer såsom Boverket, Naturvårdsverket eller olika samarbetsprojekt mellan dessa myndigheter och SCB. I sammanställningen ingår också resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändningsdata gällande den bebyggda marken, vilka utförts av SCB. De viktigaste stora datakällor är lantbruksräkningar, riksskogstaxeringar, fastighetstaxeringar, Svenska Marktäckedata och Nationella Vägdatabasen.
PDF
Diagram nuläge

Markanvändningen 2010. Antal hektar

Marktyp

Norrbottens län

Riket

Procentuell fördelning Norrbottens län

Procentuell fördelning Riket

Bebyggd mark och tillhörande mark

70 965

1 150 450

0,7

2,6

Golfbanor och skidpistar

1 246

35 659

0,0

0,1

Åkermark

34 924

2 633 457

0,3

5,9

Betesmark

1 909

451 908

0,0

1,0

Skogsmark, produktiv

3 594 000

22 475 000

34,2

50,2

Skogsmark, improduktiv

2 279 000

5 800 000

21,7

13,0

Naturligt gräsbevuxen mark

1 869 950

3 230 100

17,8

7,2

Täkter och gruvområden

13 726

60 647

0,1

0,1

Öppen myr

1 542 014

3 684 990

14,7

8,2

Berg i dagen och övrig mark

317 946

1 211 712

3,0

2,7

Vatten

794 843

4 007 930

7,6

9,0

Summa areal, hektar

10 520 523

44 741 853

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta