Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2016-09-21
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Andel av förvärvsarbetande november 2014 i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

       

Bransch

Kommun/Region

Kalix kommun

Norrbottens län

Riket

Förvärvsarbetande totalt

29

35

41

Jordbruk, skogsbruk och fiske

17

17

19

Tillverkning och utvinning

20

22

30

Energiförsörjning; miljöverksamhet

12

32

40

Byggverksamhet

8

11

14

Handel

13

18

27

Transport och magasinering

13

15

21

Hotell- och restaurangverksamhet

11

21

21

Information och kommunikation

57

51

65

Finans- och försäkringsverksamhet

35

42

58

Fastighetsverksamhet

35

28

38

Företagstjänster

22

39

48

Offentlig förvaltning och försvar

59

63

68

Utbildning och forskning

69

72

69

Vård och omsorg; sociala tjänster

33

40

46

Personliga och kulturella tjänster

32

36

41

Okänd verksamhet

24

25

32

Icke förvärvsarbetande, Totalt

16

28

31

   i reguljär utbildning

30

50

32

   ej i reguljär utbildning

12

18

23

Totalt

26

33

39

… = antal personer under fyra, redovisas ej

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta