Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2018-03-20
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Andel av förvärvsarbetande november 2016 i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

       

Bransch

Kommun/Region

Kalix kommun

Norrbottens län

Riket

Förvärvsarbetande totalt

29

36

42

Jordbruk, skogsbruk och fiske

18

19

21

Tillverkning och utvinning

20

22

29

Energiförsörjning; miljöverksamhet

16

33

41

Byggverksamhet

7

12

15

Handel

13

18

28

Transport och magasinering

14

15

22

Hotell- och restaurangverksamhet

10

21

22

Information och kommunikation

51

54

69

Finans- och försäkringsverksamhet

42

44

60

Fastighetsverksamhet

26

28

39

Företagstjänster

21

40

50

Offentlig förvaltning och försvar

59

64

69

Utbildning och forskning

68

70

68

Vård och omsorg; sociala tjänster

34

39

47

Personliga och kulturella tjänster

31

36

42

Okänd verksamhet

  ...  

33

33

Icke förvärvsarbetande, Totalt

15

27

31

   i reguljär utbildning

30

53

51

   ej i reguljär utbildning

13

17

23

Totalt

27

34

40

… = antal personer under fyra, redovisas ej

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta