Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Regional ekonomi // Industrins investeringar

Industrins investeringar

Senast uppdaterad 2016-09-21
Förklaring
Källa till statistiken är SCB:s investeringsenkät i februari. Det definitiva utfallet för investeringar inom tillverkningsindustrin hämtas från företagsstatistiken, som är en årlig totalundersökning. Då detta innebär att uppgifter om det definitiva investeringsutfallet föreligger relativt sent, i normalfallet i maj två år efter investeringsåret, måste SCB skatta uppgifterna. Den modell SCB valt för skattningen utgår från antagandet att investeringar per anställd är lika stora i företag med 10 - 19 som i företag med 20 - 49 anställda. Med ledning av uppgifter i enkäten från företag med 20 - 49 anställda, skattas investeringar per sysselsatt inom ett tiotal branschgrupper. Den framräknade uppgiften multipliceras sedan med antalet sysselsatta enligt SCB:s företagsdatabas.
PDF
Diagram nuläge

Under 2013-2015 har industrin årligen i genomsnitt investerat 5 725 kronor per invånare i riket. Industrins största investeringar gjordes i Norrbottens län med 32 950 kronor per invånare. Därefter följer Väsmanlands län med 10 818 kronor Lägsta investeringarna per invånare och år har Jämtlands län med i genomsnitt 1191 kronor per invånare.

Industrins investeringar i genomsnitt 2013-2015, kr per invånare år 2014

Region Genomsnitt 2013-2015 (milj. kr) Folkmängd 2014 (medeltal) Kronor per invånare
Stockholms län 9 542 2 198 044 4 341
Uppsala län 1 040 348 942 2 980
Södermanlands län 943 280 666 3 360
Östergötlands län 2 063 442 105 4 666
Jönköpings län 2 100 344 262 6 100
Kronobergs län 687 189 128 3 631
Kalmar län 1 198 235 598 5 085
Gotlands län 98 57 255 1 712
Blekinge län 518 154 157 3 360
Skåne län 4 477 1 288 908 3 473
Hallands län 1 978 310 665 6 367
Västra Götalands län 8 949 1 632 012 5 483
Värmlands län 1 239 274 691 4 511
Örebro län 1 401 288 150 4 862
Västmanlands län 2 831 261 703 10 818
Dalarnas län 2 044 278 903 7 330
Gävleborgs län 2 423 279 991 8 654
Västernorrlands län 2 157 243 061 8 874
Jämtlands län 151 126 765 1 191
Västerbottens län 1 722 262 362 6 563
Norrbottens län 8 237 249 987 32 950
Riket 55 799 9 747 355 5 725

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta