Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Örebro län 2018-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

8 510

9 063

17 573

 

 

8 510

9 063

0,0

0,0

2,8

3,0

5-9

8 996

9 330

18 326

 

 

8 996

9 330

0,0

0,0

3,0

3,1

10-14

8 340

8 901

17 241

 

 

8 340

8 901

0,0

0,0

2,8

2,9

15-19

8 096

8 866

16 962

1 503

1 499

6 593

7 367

0,5

0,5

2,2

2,4

20-24

9 814

10 100

19 914

6 171

6 668

3 643

3 432

2,0

2,2

1,2

1,1

25-29

10 244

11 086

21 330

7 603

8 501

2 641

2 585

2,5

2,8

0,9

0,9

30-34

9 175

9 622

18 797

7 073

7 980

2 102

1 642

2,3

2,6

0,7

0,5

35-39

8 555

8 977

17 532

6 927

7 605

1 628

1 372

2,3

2,5

0,5

0,5

40-44

8 641

8 957

17 598

7 182

7 801

1 459

1 156

2,4

2,6

0,5

0,4

45-49

9 476

9 614

19 090

8 021

8 391

1 455

1 223

2,7

2,8

0,5

0,4

50-54

9 703

10 127

19 830

8 114

8 808

1 589

1 319

2,7

2,9

0,5

0,4

55-59

8 455

8 811

17 266

6 827

7 383

1 628

1 428

2,3

2,4

0,5

0,5

60-64

8 497

8 215

16 712

5 817

5 952

2 680

2 263

1,9

2,0

0,9

0,7

65-69

8 665

8 480

17 145

1 965

2 816

6 700

5 664

0,7

0,9

2,2

1,9

70-74

9 274

8 809

18 083

959

1 669

8 315

7 140

0,3

0,6

2,8

2,4

75-79

6 753

6 265

13 018

0

0

6 753

6 265

0,0

0,0

2,2

2,1

80-84

4 348

3 509

7 857

 

 

4 348

3 509

0,0

0,0

1,4

1,2

85-89

3 023

1 872

4 895

 

 

3 023

1 872

0,0

0,0

1,0

0,6

90-94

1 653

691

2 344

 

 

1 653

691

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

514

160

674

 

 

514

160

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

51

14

65

 

 

51

14

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

150 783

151 469

302 252

68 162

75 073

82 621

76 396

22,6

24,8

27,3

25,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta