Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Jämställdhetsmål 2

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Detta delmål uttalar sig om kvinnors rättighet att få befinna sig på en arbetsmarknad under samma förutsättningar och premisser som männen. Det är en fråga
om anställningsvillkor, lön, utvecklingsmöjligheter med mera.

Även utbildning omfattas i delmålet då bland annat de könsbundna studievalen ger effekt för högskoleutbildning och yrkesval.

 

 Årtal att uppmärksamma

1842 Obligatorisk folkskola införs för kvinnor och män.

1859 Kvinnor får rätt att inneha vissa lärartjänster.

1870 Kvinnor får rätt att ta studenten som privatister.

1873 Kvinnor får rätt att ta akademisk examen med några undantag (jur lic och teologi).

1918 Kvinnor får bli rektorer/lektorer vid allmänna läroverk.

1925 Kvinnor får, med vissa undantag, samma rätt som män till statliga tjänster.

1939 Kvinnor får ej avskedas på grund av havandeskap, förlossning eller giftermål.

1958 Kvinnor får rätt att bli präster.

1976 Förordning om jämställdhet inom statlig sektor.

1980 Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet. Jämställdhetsavtal för kommuner och landsting.

1983 Alla yrken öppna för kvinnor, även inom försvaret.

1984 Jämställdhetsavtal inom statliga sektorn.

1985 Jämställdhetsavtal för de statliga bolagen.

2001 Jämställdhetslagen skärps med bl.a krav på lönekartläggningar.

2008 En ny diskrimineringslag antas.

2009 JämO upphör och istället införs DO, Diskrimineringsombudsmannen.

2010 Värnplikten blir könsneutral genom en ändring i lagen om
        totalförsvarsplikt.

Jämställdhetsmål 2

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män skall ha samma möjligheter i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Det är en fråga om anställningsvillkor, lön och utvecklingsmöjligheter.

Även utbildning omfattas i delmålet då bland annat könsbundna studieval påverkar högskoleutbildning och yrkesval.

 

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se