Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Jämställdhetsmål 3

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller personlig utveckling handlar om jämställda förutsättingar att utveckla intressen och ambitioner utan att hindras av strukturer, fördomar och stereotypa föreställningar utifrån kön.

Målsättningen om en jämställd personlig utvecklingt omfattar även andra arenor utanför den formella och icke- formella utbildningssektorn, tex föreningslivet, och har bäring på flera av de jämställdhetspolitiska målen.

Statistiska centralbyrån (SCB) har i uppdrag att ta fram indikatorer för de nya delmålen "Jämställd Hälsa" och "Jämställd Utbildning" de ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 januari 2018.

 

   

 

1842 Obligatorisk folkskola införs för kvinnor och män.

1859 Kvinnor får rätt att inneha vissa lärartjänster.

1870 Kvinnor får rätt att ta studenten som privatister.

1873 Kvinnor får rätt att ta akademisk examen med några undantag (jur lic och teologi).

1918 Kvinnor får bli rektorer/lektorer vid allmänna läroverk.

1925 Kvinnor får, med vissa undantag, samma rätt som män till statliga tjänster.

1927 Statliga läroverk öppnas för flickor.

1958 Kvinnor får rätt att bli präster.

1969 Grundskolan får ny läroplan. Skolan bör verka för jämställdhet.

1970 Gymnasieskolan får ny läroplan. Skolan bör verka för jämställdhet.

1980 Äktamakeprövning av studiemedel avskaffas. Grundskolan får ny läraplan. Skolan skall verka för jämställdhet.

2002 Lag om likabehandling av studenter i högskolan införs. Den slår fast att könsdiskriminering i högskolan är förbjudet och att högskolorna måste arbeta målinriktat.

Jämställdhetsmål 3

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Målet omfattar hela det formella utbildningssystemet från förskola till universitet och högskola, inklusive vuxenutbildning och yrkeshögskolan.

Även bildning och utbildning utanför det formella utbildningssystemet omfattas, till exempel folkhögskolor och studieförbundens utbildningsverksamhet.

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se