Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Jämställdhetsmål 4

En jämn fördelning av det obetalda arbetet i hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. Målet omfattar inte endast fördelningen av obetalt arbete inom ett heterosexuellt par i ett hushåll, utan avser fördelningen mellan kvinnor och män av obetalt arbete på samhällsnivå. Målet omfattar även obetalt hemarbete, omsorgen om barn, äldre och andra närstående.

Målet inbegriper både den som ger omsorg och den som tar emot den. Med hemarbete åsyftas det hushålls- och underhållsarbete som utförs i hemmet. Den äldreomsorg och barnomsorg som inte är obetald omfattas av delmål 6, jämställd hälsa.

För närvarande finns ingen statsitik om detta på regional nivå. Den senaste undersökningen på nationell nivå är från 2010 och benämns Tidsanvändningsundersökningen hos SCB.

 

 

 

Årtal att uppmärksamma

1901 Kvinnor får rätt till ledighet i fyra veckor utan lön vid barnsbörd.

1937 Moderskapsförsäkring införs.

1938 Bidragsförskott införs.

1939 Förvärvsarbetande kvinnor får ej avskedas på grund av havandeskap, förlossning, giftermål.

1947 Barnbidrag införs.

1979 Rätt till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar utan inkomstkompensation.

2008 Jämställdhetsbonus i form av skatteavdrag införs vid uttag av föräldrapenning.

 

 

Jämställdhetsmål 4

En jämn fördelning av det obetalda arbetet i hem och omsorg.

Kvinnor och män skall ta samma ansvar för att ge och få omsorg på samma villkor.

Det är av vikt att kunna förena avlönat arbete med att ha familj och att vårda relationer med närstående.

Det förutsätter en jämn fördelning av det oavlönade arbetet i hemmet.

 

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se