Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Jämställdhetsmål 5

Jämställd hälsa

En god folkhälsa handlar inte endast om att hälsan bör vara så god som möjligt, den bör också vara så jämlik och jämställd fördelad som möjligt. Delmålet jämställd hälsa avser fysisk, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa och omfattar såväl förebyggande folkhälsoarbete som åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård. När det gäller omsorg tar målet sikte på offentligt finansierad omsorg.

Det obetalda omsorgsarbetet omfattas av delmålet en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Barnomsorgen omfattas av delmålet jämställd utbildning.

Statistiska centralbyrån (SCB) har i uppdrag att ta fram indikatorer för de nya delmålen "Jämställd Hälsa" och "Jämställd Utbildning" de ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 januari 2018.

 

             

 

Årtal att uppmärksamma

1874 Den första hälsovårdsstadgan antas av riksdagen

1878 Det statliga ämbetsverket Medicinalstyrelsen bildas

1886 Svenska Barnmorskeförbundet bildas, tillika landets första kvinnliga yrkesförening.

1916 Arbetsgivarna blir skyldiga att försäkra anställda för olycksfall i arbetet.

1931 Sveriges riksdag beslutar att införa en ny sjukkasselag för att administrera och styra upp landets frivilligsjukkassor.

1938 Preventivmedel tillåts.

1939 Förvärvsarbetande kvinnor får ej avskedas på grund av havandeskap,
förlossning, giftermål.

1975 Lag om legal abort.

1989 Föräldrapenningen ges i 450 dagar, varav 90 med endast garantibelopp.

1990 Den tillfälliga föräldrapenningen förlängs till 120 dagar per barn och år.

1995 ”Pappamånad” införs.

2002 Antal dagar med föräldrapenning utökas med 30 s.k. sjukpenningdagar
till 480 dagar. 60 av dessa reserveras för vardera föräldern och kan inte överlåtas.

2003 Riksdagen beslutar om målet att; skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor.

2005 Administrationen av sjukförsäkringen förstatligas och myndigheten Försäkringskassan bildas.

2008 Jämställdhetsbonus i form av skatteavdrag införs vid uttag av föräldrapenning.

2012 Dubbeldagar inom föräldraförsäkringen införs, vilket ger föräldrar möjlighet att ta ut föräldrapenning samtidigt under 30 dagar innan barnet fyllt 1 år.

 

Jämställdhetsmål 5

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Delmålet jämställd hälsa avser fysisk, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa, och omfattar såväl förebyggande folkhälsoarbete som åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård. När det gäller omsorg tar målet sikte på offentligt finansierad omsorg.

 

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se