Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Jämställdhetsmål 6

Mäns våld mot kvinnor

Målet är att mäns våld mot kvinnor skall upphöra.
Kvinnor och män skall ha samma rätt till kroppslig integritet. Detta mål tar avstamp i kvinnor och mäns, flickor och pojkars lika möjlighet till kroppslig integritet. Människor oavsett kön skall ha rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion.

Delmålet omfattar också mäns och pojkars våldsutsatthet och kroppsliga integritet. Delmålet har även ett särskilt fokus på kopplingen mellan maskulinitet och våld. Delmålet om mäns våld mot kvinnor har även en stark koppling till närliggande former av våld såsom våld i samkönade relationer och våld mot barn.

             

 

Årtal att uppmärksamma

1864 Mannen förlorar rätten att aga sin hustru.

1979 Förbud mot barnaga.

1982 Förbud mot pornografiska föreställningar på offentlig plats.

1982 Misshandel på enskild plats dvs inomhus faller under allmänt åtal.

1988 Lagen om besöksförbud införs.

1990 Frågan om våld mot kvinnor lyfts för första gången som en fristående jämställdhetsfråga i ett eget kapitel i propositionen 1990/91:113 Olika på lika villkor.

1998 Lagen med förbud mot kvinnlig omskärelse från 1982 ersätts av lagen med förbud mot kvinnlig könsstympning.

1998 Kvinnofridsreformen. Lagstiftningen gällande mäns våld mot kvinnor.

1998 Jämställdhetslagen skärps avseende sexuella trakasserier.

1999 Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster.

2002 Lag mot människohandel för sexuella ändamål.

2004 Lagen mot människohandel utvidgas att omfatta även för tvångsarbete, organhandel m m.

2005 Ny sexualbrottslagstiftning.

2006 Barn som bevittnat våld är brottsoffer och har rätt till stöd i socialtjänstlagen.

2010- 2011 Skärpningar i lagstiftningen rörande barnpornografibrott.

2011 Sverige undertecknar Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

2014 Lag om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.

2016 Länssyrelserna får regeringsuppdrag att ta fram nationell strategi för att bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor.

 

Jämställdhetsmål 6

Mäns våld mot kvinnor skall upphöra.

Kvinnor och män skall ha samma rätt till kroppslig integritet.

Detta mål tar avstamp i kvinnor och män, flickor och pojkars lika möjlighet till kroppslig integritet.

Människor oavsett kön skall ha rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. 

 

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se