Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Befolkning och hushåll // Bostadslägenheter i kommunala …

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag

Senast uppdaterad 2020-01-23
Förklaring
De kommunala bostadsbolagen undersöks genom totalundersökning (företagsvisa uppgifter). Undersökningen avser fastigheter med flerbostadshus som har minst tre bostadslägenheter.
PDF
Diagram tidsserie

Antal bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag och därav lediga till uthyrning den 1 september 2019

       

Kommun/ Region

Antal bostads-lägenheter

Antal lediga till uthyrning

Andel lediga. Procent

Enköping

2 799

12

0

Heby

860

4

1

Håbo

1 289

3

0

Knivsta

515

0

0

Tierp

1 834

6

0

Uppsala

12 372

5

0

Älvkarleby

980

21

2

Östhammar

1 815

2

0

Uppsala län

22 464

53

0

Riket

742 361

3 046

0

Källa: Statistiska centralbyrån

       

Antal bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2004-2017 i kommunala bostadsföretag

Antal bostadslägenheter

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Enköping

2 517

2 517

2 462

2 568

2 568

2 525

2 525

2 551

2 675

2 675

Heby

732

750

772

799

799

799

836

836

860

860

Håbo

1 267

1 267

1 267

1 267

1 267

1 267

1 293

1 293

1 332

1 222

Knivsta

492

492

492

492

492

492

492

491

491

491

Tierp

1 675

1 675

1 688

1 688

1 749

1 749

1 712

1 730

1 770

1 770

Uppsala

11 001

11 370

11 370

11 703

11 809

12 484

12 334

12 542

12 580

12 913

Älvkarleby

961

983

983

983

983

1 039

975

975

980

980

Östhammar

1 695

1 695

1 695

1 695

1 695

1 728

1 728

1 728

1 763

1 769

Uppsala län

19 608

19 999

19 957

21 195

21 362

22 083

21 895

22 146

22 451

22 680

Riket

784 738

780 510

781 322

781 926

771 990

763 744

751 429

744 915

737 610

738 953

                     

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Enköping

19

22

30

51

45

17

0

11

1

11

Heby

19

10

13

24

4

9

4

4

9

4

Håbo

7

13

8

8

1

2

0

3

0

0

Knivsta

0

0

2

0

0

4

6

0

0

0

Tierp

110

117

143

100

81

97

55

27

11

3

Uppsala

26

13

3

0

0

16

2

0

1

1

Älvkarleby

36

53

64

32

41

67

54

11

6

4

Östhammar

50

51

59

66

38

42

17

7

28

0

Uppsala län

248

269

309

281

210

254

138

63

56

23

Riket

14 074

13 550

11 269

9 903

9 090

10 165

6 746

5 709

2 607

2 005

                     

Andel bostadslägenheter lediga till uthyrning. Procent

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Enköping

0,8

0,9

1,2

2,0

1,8

0,7

0,0

0,4

0,0

0,0

Heby

2,6

1,3

1,7

3,0

0,5

1,1

0,5

0,5

1,0

1,0

Håbo

0,6

1,0

0,6

0,6

0,1

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

Knivsta

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,8

1,2

0,0

0,0

0,0

Tierp

6,6

7,0

8,5

5,9

4,6

5,5

3,2

1,6

0,6

0,6

Uppsala

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Älvkarleby

3,7

5,4

6,5

3,3

4,2

6,4

5,5

1,1

0,6

0,6

Östhammar

2,9

3,0

3,5

3,9

2,2

2,4

1,0

0,4

1,6

1,6

Uppsala län

1,3

1,3

1,5

1,3

1,0

1,2

0,6

0,3

0,2

0,2

Riket

1,8

1,7

1,4

1,3

1,2

1,3

0,9

0,8

0,4

0,4

Heby kommun tillhör Uppsala län fr o m 2007-01-01. I siffrorna för Uppsala län år 2004-2006 ingår inte Heby kommun

Källa: Statistiska centralbyrån

                     

 

Antal bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2005-2019 i kommunala bostadsföretag

Antal bostadslägenheter

Kommun/ Region

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Enköping

2 517

2 462

2 568

2 568

2 525

2 525

2 551

2 675

2 675

2 799

Heby

750

772

799

799

799

836

836

860

860

860

Håbo

1 267

1 267

1 267

1 267

1 267

1 293

1 293

1 332

1 222

1 289

Knivsta

492

492

492

492

492

492

491

491

491

515

Tierp

1 675

1 688

1 688

1 749

1 749

1 712

1 730

1 770

1 770

1 834

Uppsala

11 370

11 370

11 703

11 809

12 484

12 334

12 542

12 580

12 913

12 372

Älvkarleby

983

983

983

983

1 039

975

975

980

980

980

Östhammar

1 695

1 695

1 695

1 695

1 728

1 728

1 728

1 763

1 769

1 815

Uppsala län

19 999

19 957

21 195

21 362

22 083

21 895

22 146

22 451

22 680

22 464

Riket

780 510

781 322

781 926

771 990

763 744

751 429

744 915

737 610

738 953

742 361

                     

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning

Kommun/ Region

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Enköping

22

30

51

45

17

0

11

1

11

12

Heby

10

13

24

4

9

4

4

9

4

4

Håbo

13

8

8

1

2

0

3

0

0

3

Knivsta

0

2

0

0

4

6

0

0

0

0

Tierp

117

143

100

81

97

55

27

11

3

6

Uppsala

13

3

0

0

16

2

0

1

1

5

Älvkarleby

53

64

32

41

67

54

11

6

4

21

Östhammar

51

59

66

38

42

17

7

28

0

2

Uppsala län

269

309

281

210

254

138

63

56

23

53

Riket

13 550

11 269

9 903

9 090

10 165

6 746

5 709

2 607

2 005

3 046

                     

Andel bostadslägenheter lediga till uthyrning. Procent

Kommun/ Region

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Enköping

0,9

1,2

2,0

1,8

0,7

0,0

0,4

0,0

0,4

0

Heby

1,3

1,7

3,0

0,5

1,1

0,5

0,5

1,0

0,5

1

Håbo

1,0

0,6

0,6

0,1

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0

Knivsta

0,0

0,4

0,0

0,0

0,8

1,2

0,0

0,0

0,0

0

Tierp

7,0

8,5

5,9

4,6

5,5

3,2

1,6

0,6

0,2

0

Uppsala

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Älvkarleby

5,4

6,5

3,3

4,2

6,4

5,5

1,1

0,6

0,4

2

Östhammar

3,0

3,5

3,9

2,2

2,4

1,0

0,4

1,6

0,0

0

Uppsala län

1,3

1,5

1,3

1,0

1,2

0,6

0,3

0,2

0,1

0

Riket

1,7

1,4

1,3

1,2

1,3

0,9

0,8

0,4

0,3

0

Källa: Statistiska centralbyrån