Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Jordbruket // EU-stöd kompensationsbidrag

EU-stöd kompensationsbidrag

Senast uppdaterad 2015-07-07
Förklaring

Den 1 januari 2005 införde Sverige ett nytt jordbrukarstöd – gårdsstödet. Gårdsstödet är inte kopplat till jordbrukarens produktion utan är i stort sett oberoende av vad och hur mycket jordbrukaren producerar. Jordbrukaren kan få gårdsstödet för all jordbruksmark, både åkermark och för betesmark, som jordbrukaren brukar.
  Miljöstöden syftar till åtgärder för att minska jordbrukets belastning på miljön. Varje land utformar ett program för miljövänliga produktionsmetoder inom jordbruket och för bevarande av biologisk mångfald i odlingslandskapet. Programmet utformas efter det egna landets förhållanden och miljöproblem. För miljöstöd krävs ett femårigt åtagande av brukaren (20 år när det gäller stöd till våtmarker och småvatten).
  Kompensationsbidrag riktar sig till områden som har sämre förutsättningar för livsmedelsproduktion (Less Favoured Areas) än andra regioner. I Sverige utgår kompensationsbidrag till stödområden i norra Sverige, delar av skogs- och mellanbygderna i södra och mellersta Sverige samt vissa områden på Öland och Gotland. För att få kompensationsbidrag måste jordbrukaren åta sig att bruka minst tre hektar jordbruksmark inom ett stödområde i minst fem år från första stödutbetalningen. Det krävs också ett visst djurinnehav.
  Avtalet med EU ger Sverige rätt att lämna nationellt stöd till norra Sverige. Stödet är helt finansierat av svenska staten och syftet är att behålla traditionell jordbruksproduktion som är särskilt lämpad för klimatförhållanden i norra Sverige. Avsiket är också att stödet skall förbättra strukturen för produktion, omsättning och förädling av jordbruksprodukter och säkerställa att miljön och naturvärdena skyddas och bevaras.

PDF
Diagram nuläge

EU-stöd till jordbruket 2016. Tusental kronor

                       

Region

Gårds- stöd

Förgrö- nings- stöd

Unga jord- brukare

Nöt- kreaturs- stöd

Mjölk- stöd

Kompen- sations- bidrag*

Natio- nellt stöd*

Miljö- stöd

Summa bidrag totalt

EU-stöd/ företag

Kompen- sations- bidrag samt nationellt stöd/ företag

Stockholms län

103151

55548

1883

10466

589

22958

18542

213137

110

12

Uppsala län

187328

100720

5110

22626

1848

36996

..

30960

385588

139

13

Södermanlands län

165584

89982

3218

24490

1747

22005

..

39333

346359

170

11

Östergötlands län

317366

170881

8288

62355

4741

36330

..

86101

686062

205

11

Jönköpings län

152340

82107

5067

71773

6011

126587

..

55760

499645

149

38

Kronobergs län

80514

43374

2722

35277

2305

42096

23914

230202

104

19

Kalmar län

214844

115627

3749

89253

8363

50913

120690

603439

202

17

Gotlands län

126056

67974

3202

33734

3286

20977

48654

303883

215

15

Blekinge län

52793

28431

515

14396

841

3905

18084

118965

90

3

Skåne län

708122

381016

15065

117725

7760

19882

124375

1373945

168

2

Hallands län

157634

84848

3786

49905

5614

11635

..

40632

354054

113

4

Västra Götalands län

611901

329050

15962

146039

11952

182815

..

148776

1446495

118

15

Värmlands län

116692

62817

3049

28775

1445

86167

6181

25657

330783

106

30

Örebro län

125854

67722

2964

18203

1242

18436

24991

259412

114

8

Västmanlands län

137602

74162

2231

11639

936

18849

..

22872

268291

167

12

Dalarnas län

72226

38825

1555

17373

1349

66781

..

13935

212044

109

34

Gävleborgs län

79754

43009

1984

24034

1789

109834

30553

19720

310677

147

66

Västernorrlands län

54211

29207

1511

16632

1345

88760

40130

5652

237448

121

66

Jämtlands län

50576

27271

1285

18616

1480

114831

67533

21306

302898

211

127

Västerbottens län

81102

43769

1909

22546

2712

135493

96224

10563

394318

171

100

Norrbottens län

38292

20665

936

10311

1196

63327

45187

27065

206979

164

86

Riket

3633943

1957003

85992

846168

68553

1279579

295180

927586

9094004

144

25

Källa: Jordbruksverket, Jordbruksstatistisk Årsbok

*) Avtalet med EU ger Sverige rätt att lämna nationellt stöd till vissa områden i norra Sverige. Stödet är helt finansierat av svenska staten. Anledningen till att det presenteras siffror för län i södra Sverige, är för att det är där företagen är registrerade. Marken ligger dock i norra Sverige.

 

EU-stöd till jordbruket 2016. Tusental kronor

                       

Region

Gårds- stöd

Förgrö- nings- stöd

Unga jord- brukare

Nöt- kreaturs- stöd

Mjölk- stöd

Kompen- sations- bidrag*

Natio- nellt stöd*

Miljö- stöd

Summa bidrag totalt

EU-stöd/ företag

Kompen- sations- bidrag samt nationellt stöd/ företag

Stockholms län

103151

55548

1883

10466

589

22958

18542

213137

110

12

Uppsala län

187328

100720

5110

22626

1848

36996

..

30960

385588

139

13

Södermanlands län

165584

89982

3218

24490

1747

22005

..

39333

346359

170

11

Östergötlands län

317366

170881

8288

62355

4741

36330

..

86101

686062

205

11

Jönköpings län

152340

82107

5067

71773

6011

126587

..

55760

499645

149

38

Kronobergs län

80514

43374

2722

35277

2305

42096

23914

230202

104

19

Kalmar län

214844

115627

3749

89253

8363

50913

120690

603439

202

17

Gotlands län

126056

67974

3202

33734

3286

20977

48654

303883

215

15

Blekinge län

52793

28431

515

14396

841

3905

18084

118965

90

3

Skåne län

708122

381016

15065

117725

7760

19882

124375

1373945

168

2

Hallands län

157634

84848

3786

49905

5614

11635

..

40632

354054

113

4

Västra Götalands län

611901

329050

15962

146039

11952

182815

..

148776

1446495

118

15

Värmlands län

116692

62817

3049

28775

1445

86167

6181

25657

330783

106

30

Örebro län

125854

67722

2964

18203

1242

18436

24991

259412

114

8

Västmanlands län

137602

74162

2231

11639

936

18849

..

22872

268291

167

12

Dalarnas län

72226

38825

1555

17373

1349

66781

..

13935

212044

109

34

Gävleborgs län

79754

43009

1984

24034

1789

109834

30553

19720

310677

147

66

Västernorrlands län

54211

29207

1511

16632

1345

88760

40130

5652

237448

121

66

Jämtlands län

50576

27271

1285

18616

1480

114831

67533

21306

302898

211

127

Västerbottens län

81102

43769

1909

22546

2712

135493

96224

10563

394318

171

100

Norrbottens län

38292

20665

936

10311

1196

63327

45187

27065

206979

164

86

Riket

3633943

1957003

85992

846168

68553

1279579

295180

927586

9094004

144

25

Källa: Jordbruksverket, Jordbruksstatistisk Årsbok

*) Avtalet med EU ger Sverige rätt att lämna nationellt stöd till vissa områden i norra Sverige. Stödet är helt finansierat av svenska staten. Anledningen till att det presenteras siffror för län i södra Sverige, är för att det är där företagen är registrerade. Marken ligger dock i norra Sverige.

EU-stöd till jordbruket 2005-2016. Tusental kronor

                       

Uppsala län

     

Typ av stöd

Tusental kronor per jordbruksföretag

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

EU-stöd

152

156

146

138

139

130

129

121

129

131

139

varav kompensationsbidrag samt nationellt stöd

3

3

3

3

2

3

2

3

3

3

13

Riket

                     

Typ av stöd

Tusental kronor per jordbruksföretag

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

EU-stöd

125

130

132

137

139

136

138

130

139

138

144

varav kompensationsbidrag samt nationellt stöd

12

12

13

13

13

14

13

14

15

15

25

Källa: Jordbruksverket

                       

Utveckling av EU-stöd till jordbruket 2005-2016. Index år 2005=100

                       

Uppsala län

     

Typ av stöd

Index år 2005=100

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

EU-stöd

100

103

96

91

91

85

85

80

85

86

92

varav kompensationsbidrag samt nationellt stöd

100

97

95

111

74

104

74

111

111

111

494

Riket

                     

Typ av stöd

Index år 2005=100

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

EU-stöd

100

104

106

110

111

109

110

104

111

110

116

varav kompensationsbidrag samt nationellt stöd

100

97

110

106

106

117

106

114

123

123

205

Källa: Jordbruksverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta