Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Jordbruket // Markanvändningen i länet

Markanvändningen i länet

Senast uppdaterad 2016-11-17
Förklaring
Uppgifterna om marken och dess användning tas fram vart femte år av SCB för publikationen ”Markanvändningen i Sverige”. Underlaget är uppgifter från SCB och andra myndigheter och organisationer såsom Boverket, Naturvårdsverket eller olika samarbetsprojekt mellan dessa myndigheter och SCB. I sammanställningen ingår också resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändningsdata gällande den bebyggda marken, vilka utförts av SCB. De viktigaste stora datakällor är lantbruksräkningar, riksskogstaxeringar, fastighetstaxeringar, Svenska Marktäckedata och Nationella Vägdatabasen.
PDF
Diagram nuläge

Markanvändningen 2015. Antal hektar

         

Marktyp

Antal hektar Uppsala län

Antal hektar Riket

Procentuell fördelning Uppsala län

Procentuell fördelning Riket

Åkermark

164 648

2 590 052

19,1

5,8

Betesmark

16 777

449 842

1,9

1,0

Skogsmark, produktiv

509 000

23 503 000

59,1

52,5

Skogsmark, improduktiv

30 000

4 630 000

3,5

10,3

Bebyggd mark och tillhörande mark

39 825

1 182 224

4,6

2,6

Täkter och gruvområden

1 726

66 027

0,2

0,1

Golfbanor o. skidpistar

1 116

37 665

0,1

0,1

Öppen myr

10 000

2 958 000

1,2

6,6

Naturligt gräsbevuxen mark

350

3 230 100

0,0

7,2

Berg i dagen o. övrig mark

45 520

2 084 207

5,3

4,7

Vatten

41 855

4 012 388

4,9

9,0

Summa areal, hektar

860 817

44 743 505

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta