Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Arbete // Antal förvärvsarbetande 1993-f…

Antal förvärvsarbetande 1993-ff

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram analys

Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1993-2018

             

Värmlands län

År

Kvinnor 25-64 år

Män 25-64 år

Ungdomar

därav kvinnor 16-24 år

män 16-24 år

Samtliga 16-64 år

1993

51 430

52 876

10 531

5 359

5 172

114 837

1994

51 034

54 539

11 194

5 491

5 703

116 767

1995

50 835

55 810

11 286

5 336

5 950

117 931

1996

50 483

55 649

9 990

4 713

5 277

116 122

1997

49 300

55 164

9 204

4 279

4 925

113 668

1998

49 747

55 240

9 702

4 625

5 077

114 689

1999

50 018

55 228

9 290

4 336

4 954

114 536

2000

50 210

55 563

10 048

4 686

5 362

115 821

2001

51 010

55 197

9 818

4 824

4 994

116 025

2002