Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Geografi // Markanvändningen

Markanvändningen

Senast uppdaterad 2013-11-26
Förklaring
Uppgifterna om marken och dess användning tas fram vart femte år av SCB för publikationen ”Markanvändningen i Sverige”. Underlaget är uppgifter från SCB och andra myndigheter och organisationer såsom Boverket, Naturvårdsverket eller olika samarbetsprojekt mellan dessa myndigheter och SCB. I sammanställningen ingår också resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändningsdata gällande den bebyggda marken, vilka utförts av SCB. De viktigaste stora datakällor är lantbruksräkningar, riksskogstaxeringar, fastighetstaxeringar, Svenska Marktäckedata och Nationella Vägdatabasen.
PDF
Diagram nuläge

Markanvändningen 2010. Antal hektar

Marktyp

Antal hektar Västerbottens län

Antal hektar Riket

Procentuell fördelning Västerbottens län

Procentuell fördelning Riket

Bebyggd mark och tillhörande mark

70 796

1 150 450

1,2

2,6

Golfbanor och skidpistar

1 248

35 659

0,0

0,1

Åkermark

70 979

2 633 457

1,2

5,9

Betesmark

2 284

451 908

0,0

1,0

Skogsmark, produktiv

3 114 000

22 475 000

52,9

50,2

Skogsmark, improduktiv

856 000

5 800 000

14,5

13,0

Naturligt gräsbevuxen mark

552 050

3 230 100

9,4

7,2

Täkter och gruvområden

6 076

60 647

0,1

0,1

Öppen myr

727 635

3 684 990

12,4

8,2

Berg i dagen och övrig mark

66 145

1 211 712

1,1

2,7

Vatten

420 007

4 007 930

7,1

9,0

Summa areal, hektar

5 887 220

44 741 853

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta