Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Västerbottens län 2016-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 146

7 775

14 921

 

 

7 146

7 775

0,0

0,0

2,7

2,9

5-9

7 404

7 771

15 175

 

 

7 404

7 771

0,0

0,0

2,8

2,9

10-14

6 912

7 229

14 141

 

 

6 912

7 229

0,0

0,0

2,6

2,7

15-19

6 701

7 303

14 004

1 602

1 450

5 099

5 853

0,6

0,5

1,9

2,2

20-24

9 728

10 367

20 095

6 225

6 421

3 503

3 946

2,3

2,4

1,3

1,5

25-29

9 471

10 601

20 072

6 637

7 642

2 834

2 959

2,5

2,9

1,1

1,1

30-34

7 731

8 667

16 398

6 213

7 178

1 518

1 489

2,3

2,7

0,6

0,6

35-39

7 570

8 026

15 596

6 496

6 988

1 074

1 038

2,4

2,6

0,4

0,4

40-44

7 684

8 198

15 882

6 694

7 368

990

830

2,5

2,8

0,4

0,3

45-49

7 932

8 156

16 088

6 956

7 315

976

841

2,6

2,8

0,4

0,3

50-54

8 058

8 413

16 471

6 939

7 458

1 119

955

2,6

2,8

0,4

0,4

55-59

7 771

7 919

15 690

6 539

6 774

1 232

1 145

2,5

2,5

0,5

0,4

60-64

7 997

8 053

16 050

5 850

6 192

2 147

1 861

2,2

2,3

0,8

0,7

65-69

7 925

8 200

16 125

1 684

2 877

6 241

5 323

0,6

1,1

2,3

2,0

70-74

7 309

7 242

14 551

814

1 761

6 495

5 481

0,3

0,7

2,4

2,1

75-79

5 433

4 708

10 141

0

0

5 433

4 708

0,0

0,0

2,0

1,8

80-84

4 199

3 216

7 415

 

 

4 199

3 216

0,0

0,0

1,6

1,2

85-89

2 911

1 738

4 649

 

 

2 911

1 738

0,0

0,0

1,1

0,7

90-94

1 306

637

1 943

 

 

1 306

637

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

324

115

439

 

 

324

115

0,0

0,0

0,1

0,0

100-

28

7

35

 

 

28

7

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

131 540

134 341

265 881

62 649

69 424

68 891

64 917

23,6

26,1

25,9

24,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta