Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Jämställdhet // Tillfällig föräldrapenning ers…

Tillfällig föräldrapenning ersatta dagar

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring
Den tillfälliga föräldrapenningen är en inkomstbortfallsförsäkring som ska underlätta föräldrarnas möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för exempelvis vård av sjukt barn eller för att barnets ordinarie vårdare är sjuk. Ersättningen betalas ut för högst 60 dagar per barn och år plus ytterligare 60 dagar per barn och år vid barns sjukdom. Föräldrar som avstår från förvärvsarbete i samband med besök i barnets förskola, skola eller fritidshem kan få rätt till tillfällig föräldrapenning i form av en kontaktdag per barn och år. Denna möjlighet finns från det år barnet fyller sex till och med det år som barnet fyller elva år.
Den tillfälliga föräldrapenningen omfattar även de tio s.k. pappadagarna som utges till fadern i samband med ett barns födelse. Dessa dagar kan från och med den 1 juli 2001 få användas av annan person än pappan om det inte finns någon pappa eller denne av andra skäl är förhindrad att använda dem.
PDF
Diagram nuläge
Tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Ersatta nettodagar 2017 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Stockholms län 38,5 61,5
Uppsala län 38,7 61,3
Södermanlands län 39,3 60,7
Östergötlands län 38,7 61,3
Jönköpings län 39,7 60,3
Kronobergs län 39,9 60,1
Kalmar län 38,1 61,9
Gotlands län 38,8 61,2
Blekinge län 36,7 63,3
Skåne län 36,2 63,8
Hallands län 37,9 62,1
Västra Götalands län 38,7 61,3
Värmlands län 37,9 62,1
Örebro län 40,1 59,9
Västmanlands län 39,8 60,2
Dalarnas län 39,1 60,9
Gävleborgs län 38,2 61,8
Västernorrlands län 38,3 61,7
Jämtlands län 39,1 60,9
Västerbottens län 40,0 60,0
Norrbottens län 37,6 62,4
Riket 38,4 61,6

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta