Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Miljö // Naturskyddade områden

Naturskyddade områden

Senast uppdaterad 2017-05-30
Förklaring
Statistiken över skyddad natur tas fram i samarbete mellan Naturvårdsverket och SCB. Källa för statistiken är Naturvårdsverkets centrala datorbaserade register över skyddade områden. Sedan 2007 avgränsas statistiken till de skyddsformer som ger ett skydd i enlighet med sjunde kapitlet miljöbalken och förordningen om områdesskydd. Riksintressen enligt miljöbalkens tredje kapitel samt naturvårdsavtal enligt jordabalken ingår inte.
PDF
Diagram nuläge

Skyddad natur 2016-12-31

         

Västerbottens län

       

 

Antal

Areal totalt, ha      

därav landareal, ha

Andel landareal av totalarealen, %

Nationalparker

1

1 143

1 110

97,1

Naturreservat

297

877 536

768 082

87,5

Naturvårdsområden

5

59

48

81,4

Djur- och växtskyddsområde

2

2 269

2 169

95,6

Skogligt biotopskyddsområde

496

2 200

2 196

99,8

Övrigt biotopskyddsområde

..

..

..

..

         

Riket

       

 

Antal

Areal totalt, ha

därav landareal, ha

Andel landareal av totalarealen, %

Nationalparker

29

739 450

631 315

85,4

Naturreservat

4 507

4 638 018

3 804 891

82,0

Naturvårdsområden

88

108 364

72 634

67,0

Djur- och växtskyddsområde

1 539

102 817

61 480

59,8

Skogligt biotopskyddsområde

7 743

27 447

27 386

99,8

Övrigt biotopskyddsområde

107

277

252

91,0

Källa: Statistiska Centralbyrån samt Naturvårdsverket