Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 671 783 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2017-06-07
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2016

Djurslag Västra Götalands län Riket Länets andel (%)
Kor för mjölkproduktion 57 169 330 883 17,28
Kor för uppfödning av kalvar 31 342 193 657 16,18
Kvigor, tjurar och stutar 85 211 489 217 17,42
Kalvar, under 1 år 82 614 475 917 17,36
Tackor och baggar 40 702 281 327 14,47
Lamm 43 539 296 847 14,67
Galtar för avel 222 1 481 14,99
Suggor för avel 26 552 138 983 19,10
Slaktsvin, 20 kg och däröver 178 376 835 323 21,35
Smågrisar, under 20 kg 64 446 378 499 17,03
Höns 682 969 8 174 310 8,36
Värpkycklingar 326 454 1 575 281 0,00
Slaktkycklingar 1 300 123 9 002 683 0,00
Kalkoner .. .. ..
Hästar* 17 442 101 247 ..
Nötkreatur 256 336 1 489 674 17,21
Får 84 241 578 174 14,57
Svin 269 596 1 354 286 19,91
Höns 2 309 546 18 752 274 12,32

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta