Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 671 783 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2016-12-21
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2014. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Västra Götalands län

Riket

Varuproducenter

179 188

944 465

Tjänsteproducenter

280 291

1 779 879

Offentlig förvaltning

120 717

762 537

Ej branschfördelat

75 891

449 959

Summa

580 196

3 936 840

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2014. Procent

     

 

Västra Götalands län

Riket

Varuproducenter

30,9

24,0

Tjänsteproducenter

48,3

45,2

Offentlig förvaltning

20,8

19,4

Ej branschfördelat

13,1

11,4

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta