Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Andel egna företagare av samtl…

Andel egna företagare av samtliga förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2020-02-13
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

PDF
Diagram nuläge
Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2018

Kommun/Regionerna Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Stockholms län 59 802 59 873 119 675 9,5 1 146 126 90,5
Uppsala län 9 326 6 684 16 010 9,9 146 244 90,1
Södermanlands län 6 862 4 533 11 395 9,5 108 426 90,5
Östergötlands län 10 170 7 412 17 582 8,1 198 196 91,9
Jönköpings län 8 731 6 310 15 041 8,2 167 976 91,8
Kronobergs län 6 042 3 202 9 244 9,1 92 413 90,9
Kalmar län 7 681 3 913 11 594 10,4 100 383 89,6
Gotlands län 2 897 1 237 4 134 14,6 24 088 85,4
Blekinge län 4 079 1 966 6 045 8,4 66 066 91,6
Skåne län 37 588 21 629 59 217 9,7 548 332 90,3
Hallands län 9 676 6 736 16 412 11,5 126 575 88,5
Västra Götalands län 42 490 31 208 73 698 8,5 789 884 91,5
Värmlands län 8 233 4 307 12 540 9,8 115 237 90,2
Örebro län 6 688 4 470 11 158 7,9 130 847 92,1
Västmanlands län 5 435 4 628 10 063 8,2 112 838 91,8
Dalarnas län 7 952 5 317 13 269 9,8 121 450 90,2
Gävleborgs län 7 511 4 476 11 987 9,1 119 267 90,9
Västernorrlands län 7 015 3 802 10 817 9,3 105 832 90,7
Jämtlands län 5 481 2 744 8 225 12,8 55 995 87,2
Västerbottens län 6 769 4 201 10 970 8,3 121 908 91,7
Norrbottens län 6 821 4 153 10 974 8,8 113 786 91,2
Riket 267 249 192 801 460 050 9,3 4 511 869 90,7

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta