Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Antal sysselsatta per bransch

Antal sysselsatta per bransch

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Antal sysselsatta per branschgrupp 2018 (SNI 2007)

           

Region

Antal

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

Älvsbyns kommun

173

1 003

2 140

23

3 339

Norrbottens län

4 117

28 447

90 820

1 376

124 760

Riket

92 678

974 058

3 854 012

51 171

4 971 919

Region

Procent

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

Älvsbyns kommun

5,2

30,0

64,1

0,7

100

Norrbottens län

3,3

22,8

72,8

1,1

100

Riket

1,9

19,6

77,5

1,0

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta