Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Sysselsatta // Anställda och egna företagare,…

Anställda och egna företagare, kommun

Senast uppdaterad 2019-01-22
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2017

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Askersund 469 211 680 14,7 3 952 85,3
Degerfors 226 109 335 11,6 2 551 88,4
Hallsberg 475 193 668 8,6 7 126 91,4
Hällefors 164 91 255 9,2 2 527 90,8
Karlskoga 516 366 882 5,8 14 279 94,2
Kumla 415 288 703 9,0 7 141 91,0
Laxå 200 89 289 12,4 2 034 87,6
Lekeberg 352 131 483 20,8 1 842 79,2
Lindesberg 797 311 1 108 10,4 9 564 89,6
Ljusnarsberg 161 64 225 12,7 1 540 87,3
Nora 395 161 556 15,6 3 004 84,4
Örebro 2 874 2 332 5 206 6,6 73 128 93,4
Örebro län 7 044 4 346 11 390 8,1 128 688 91,9
Riket 283 492 188 822 472 314 9,6 4 444 494 90,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta