Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2018-12-03
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2017 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Örebro län

Antal Riket          

Andel kvinnor Örebro   län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män    

totalt    

kvinnor    

män        

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

644

2 262

2 906

23 831

72 720

96 551

22,2

24,7

Tillverkning och utvinning

4 523

15 567

20 090

131 019

420 334

551 353

22,5

23,8

Energiförsörjning; miljöverksamhet

268

933

1 201

12 188

38 202

50 390

22,3

24,2

Byggverksamhet

912

9 802

10 714

32 733

321 710

354 443

8,5

9,2

Handel

6 577

9 184

15 761

263 993

323 536

587 529

41,7

44,9

Transport och magasinering

1 431

5 444

6 875

49 042

180 437

229 479

20,8

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

2 188

1 944

4 132

85 405

83 794

169 199

53,0

50,5

Information och kommunikation

752

2 251

3 003

58 115

144 783

202 898

25,0

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

522

504

1 026

47 916

47 173

95 089

50,9

50,4

Fastighetsverksamhet

888

1 432

2 320

31 528

48 602

80 130

38,3

39,3

Företagstjänster

5 482

7 089

12 571

255 321

336 343

591 664

43,6

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

5 825

4 131

9 956

169 434

123 653

293 087

58,5

57,8

Utbildning

11 684

4 193

15 877

394 770

139 924

534 694

73,6

73,8

Vård och omsorg; sociala tjänster

21 528

5 076

26 604

646 250

165 888

812 138

80,9

79,6

Kulturella och personliga tjänster

3 088

2 490

5 578

123 505

89 913

213 418

55,4

57,9

Näringsgren okänd

839

625

1 464

31 080

21 751

52 831

57,3

58,8

Totalt

67 151

72 927

140 078

2 356 130

2 558 763

4 914 893

47,9

47,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2008-2017 (SNI 2007). Örebro län

                     

Näringsgren

2008  

2009  

2010  

2011    

2012

2013  

2014  

2015  

2016  

2017

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

2 393

2 354

2 481

3 100

3 110

3 155

3 127

3 042

2 927

2 906

Tillverkning och utvinning

23 762

20 754

20 790

21 681

21 560

20 708

20 023

19 717

19 945

20 090

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 243

1 169

1 189

1 177

1 185

1 168

1 232

1 244

1 239

1 201

Byggverksamhet

8 636

8 549

8 791

9 202

9 033

8 980

9 257

9 528

10 095

10 714

Handel

15 365

14 627

15 275

15 532

15 390

15 604

15 507

15 399

15 633

15 761

Transport och magasinering

6 276

6 099

6 176

6 219

6 389

6 573

6 578

6 746

6 776

6 875

Hotell- och restaurangverksamhet

3 057

3 072

3 330

3 415

3 635

3 779

3 767

3 958

4 089

4 132

Information och kommunikation

2 481

2 404

2 353

2 432

2 595

2 604

2 807

2 796

2 858

3 003

Finans- och försäkringsverksamhet

1 192

1 163

1 131

1 101

1 135

1 141

1 193

1 195

1 141

1 026

Fastighetsverksamhet

1 923

1 967

2 046

2 103

2 018

2 080

2 123

2 200

2 302

2 320

Företagstjänster

11 471

10 586

11 543

11 942

11 939

11 522

11 647

12 026

12 014

12 571

Offentlig förvaltning och försvar

7 595

7 785

7 915

8 096

8 289

8 718

8 843

9 020

9 552

9 956

Utbildning

14 068

13 828

13 901

13 800

14 086

14 281

14 226

14 669

15 334

15 877

Vård och omsorg; sociala tjänster

23 349

23 009

23 220

23 293

23 803

24 182

24 878

25 978

26 299

26 604

Kulturella och personliga tjänster

4 974

4 909

5 084

5 093

5 228

5 471

5 384

5 398

5 618

5 578

Näringsgren okänd

1 163

1 266

1 250

1 449

1 457

1 595

1 591

1 377

1 366

1 464

Totalt

128 948

123 541

126 475

129 635

130 852

131 561

132 183

134 293

137 188

140 078

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2008-2017 (SNI 2007), Örebro län. Index år=2008

                     

Näringsgren

2008  

2009  

2010  

2011    

2012

2013  

2014  

2015  

2016  

2017

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

98

104

130

130

132

131

127

122

121

Tillverkning och utvinning

100

87

87

91

91

87

84

83

84

85

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

94

96

95

95

94

99

100

100

97

Byggverksamhet

100

99

102

107

105

104

107

110

117

124

Handel

100

95

99

101

100

102

101

100

102

103

Transport och magasinering

100

97

98

99

102

105

105

107

108

110

Hotell- och restaurangverksamhet

100

100

109

112

119

124

123

129

134

135

Information och kommunikation

100

97

95

98

105

105

113

113

115

121

Finans- och försäkringsverksamhet

100

98

95

92

95

96

100

100

96

86

Fastighetsverksamhet

100

102

106

109

105

108

110

114

120

121

Företagstjänster

100

92

101

104

104

100

102

105

105

110

Offentlig förvaltning och försvar

100

103

104

107

109

115

116

119

126

131

Utbildning

100

98

99

98

100

102

101

104

109

113

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

99

99

100

102

104

107

111

113

114

Kulturella och personliga tjänster

100

99

102

102

105

110

108

109

113

112

Näringsgren okänd

100

109

107

125

125

137

137

118

117

126

Totalt

100

96

98

101

101

102

103

104

106

109

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta