Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2018 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Örebro län

Antal Riket          

Andel kvinnor Örebro   län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män    

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

662

2 195

2 857

22 539

70 139

92 678

23,2

24,3

Tillverkning och utvinning

4 703

15 940

20 643

133 996

425 271

559 267

22,8

24,0

Energiförsörjning; miljöverksamhet

290

954

1 244

12 609

38 665

51 274

23,3

24,6

Byggverksamhet

980

9 989

10 969

34 730

328 787

363 517

8,9

9,6

Handel

6 462

9 298

15 760

265 307

326 332

591 639

41,0

44,8

Transport och magasinering

1 507

5 460

6 967

50 354

183 566

233 920

21,6

21,5

Hotell- och restaurangverksamhet

2 095

1 929

4 024

84 135

84 778

168 913

52,1

49,8

Information och kommunikation

799

2 274

3 073

60 030

149 621

209 651

26,0

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

511

481

992

48 277

47 861

96 138

51,5

50,2

Fastighetsverksamhet

932

1 481

2 413

32 325

49 204

81 529

38,6

39,6

Företagstjänster

5 540

7 480

13 020

261 257

343 833

605 090

42,5

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

5 999

4 228

10 227

177 024

128 121

305 145

58,7

58,0

Utbildning

11 958

4 297

16 255

399 479

141 239

540 718

73,6

73,9

Vård och omsorg; sociala tjänster

21 432

5 082

26 514

640 986

165 643

806 629

80,8

79,5

Kulturella och personliga tjänster

3 184

2 511

5 695

124 403

90 237

214 640

55,9

58,0

Näringsgren okänd

744

608

1 352

29 922

21 249

51 171

55,0

58,5

Totalt

67 798

74 207

142 005

2 377 373

2 594 546

4 971 919

47,7

47,8

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

 

Förvärvsarbetande per bransch 2009-2018 (SNI 2007). Örebro län

                     

Näringsgren

2009  

2010  

2011    

2012

2013  

2014  

2015  

2016  

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

2 354

2 481

3 100

3 110

3 155

3 127

3 042

2 927

2 906

2 857

Tillverkning och utvinning

20 754

20 790

21 681

21 560

20 708

20 023

19 717

19 945

20 090

20 643

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 169

1 189

1 177

1 185

1 168

1 232

1 244

1 239

1 201

1 244

Byggverksamhet

8 549

8 791

9 202

9 033

8 980

9 257

9 528

10 095

10 714

10 969

Handel

14 627

15 275

15 532

15 390

15 604

15 507

15 399

15 633

15 761

15 760

Transport och magasinering

6 099

6 176

6 219

6 389

6 573

6 578

6 746

6 776

6 875

6 967

Hotell- och restaurangverksamhet

3 072

3 330

3 415

3 635

3 779

3 767

3 958

4 089

4 132

4 024

Information och kommunikation

2 404

2 353

2 432

2 595

2 604

2 807

2 796

2 858

3 003

3 073

Finans- och försäkringsverksamhet

1 163

1 131

1 101

1 135

1 141

1 193

1 195

1 141

1 026

992

Fastighetsverksamhet

1 967

2 046

2 103

2 018

2 080

2 123

2 200

2 302

2 320

2 413

Företagstjänster

10 586

11 543

11 942

11 939

11 522

11 647

12 026

12 014

12 571

13 020

Offentlig förvaltning och försvar

7 785

7 915

8 096

8 289

8 718

8 843

9 020

9 552

9 956

10 227

Utbildning

13 828

13 901

13 800

14 086

14 281

14 226

14 669

15 334

15 877

16 255

Vård och omsorg; sociala tjänster

23 009

23 220

23 293

23 803

24 182

24 878

25 978

26 299

26 604

26 514

Kulturella och personliga tjänster

4 909

5 084

5 093

5 228

5 471

5 384

5 398

5 618

5 578

5 695

Näringsgren okänd

1 266

1 250

1 449

1 457

1 595

1 591

1 377

1 366

1 464

1 352

Totalt

123 541

126 475

129 635

130 852

131 561

132 183

134 293

137 188

140 078

142 005

Källa: Statistiska centralbyrån

                     

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2009-2018 (SNI 2007), Örebro län. Index år=2009

                     

Näringsgren

2009  

2010  

2011    

2012

2013  

2014  

2015  

2016  

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

105

132

132

134

133

129

124

123

121

Tillverkning och utvinning

100

100

104

104

100

96

95

96

97

99

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

102

101

101

100

105

106

106

103

106

Byggverksamhet

100

103

108

106

105

108

111

118

125

128

Handel

100

104

106

105

107

106

105

107

108

108

Transport och magasinering

100

101

102

105

108

108

111

111

113

114

Hotell- och restaurangverksamhet

100

108

111

118

123

123

129

133

135

131

Information och kommunikation

100

98

101

108

108

117

116

119

125

128

Finans- och försäkringsverksamhet

100

97

95

98

98

103

103

98

88

85

Fastighetsverksamhet

100

104

107

103

106

108

112

117

118

123

Företagstjänster

100

109

113

113

109

110

114

113

119

123

Offentlig förvaltning och försvar

100

102

104

106

112

114

116

123

128

131

Utbildning

100

101

100

102

103

103

106

111

115

118

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

101

101

103

105

108

113

114

116

115

Kulturella och personliga tjänster

100

104

104

106

111

110

110

114

114

116

Näringsgren okänd

100

99

114

115

126

126

109

108

116

107

Totalt

100

102

105

106

106

107

109

111

113

115

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta