Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

45,2 procent av totalbefolkningen i Södermanlands län är förvärvsarbetande. Motsvarande andel för hela riket är 48,7 procent.

Folkmängd i Södermanlands län 2018-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

8 555

9 066

17 621

 

 

8 555

9 066

0,0

0,0

2,9

3,1

5-9

8 602

9 339

17 941

 

 

8 602

9 339

0,0

0,0

2,9

3,2

10-14

8 701

9 319

18 020

 

 

8 701

9 319

0,0

0,0

3,0

3,2

15-19

8 258

9 040

17 298

1 517

1 325

6 741

7 715

0,5

0,4

2,3

2,6

20-24

7 248

8 074

15 322

4 608

5 476

2 640

2 598

1,6

1,9

0,9

0,9

25-29

8 816

9 524

18 340

6 251

7 342

2 565

2 182

2,1

2,5

0,9

0,7

30-34

8 408

8 768

17 176

6 193

7 129

2 215

1 639

2,1

2,4

0,8

0,6

35-39

8 194

8 232

16 426

6 376

6 899

1 818

1 333

2,2

2,3

0,6

0,5

40-44

8 549

8 675

17 224

6 921

7 396

1 628

1 279

2,3

2,5

0,6

0,4

45-49

9 220

9 223

18 443

7 770

7 944

1 450

1 279

2,6

2,7

0,5

0,4

50-54

9 743

10 266

20 009

8 061

8 794

1 682

1 472

2,7

3,0

0,6

0,5

55-59

8 649

8 958

17 607

6 911

7 383

1 738

1 575

2,3

2,5

0,6

0,5

60-64

8 583

8 480

17 063

5 747

6 090

2 836

2 390

2,0

2,1

1,0

0,8

65-69

8 992

8 671

17 663

1 993

2 628

6 999

6 043

0,7

0,9

2,4

2,1

70-74

9 696

9 262

18 958

895

1 521

8 801

7 741

0,3

0,5

3,0

2,6

75-79

6 795

6 440

13 235

0

0

6 795

6 440

0,0

0,0

2,3

2,2

80-84

4 514

3 770

8 284

 

 

4 514

3 770

0,0

0,0

1,5

1,3

85-89

3 065

2 005

5 070

 

 

3 065

2 005

0,0

0,0

1,0

0,7

90-94

1 618

721

2 339

 

 

1 618

721

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

449

148

597

 

 

449

148

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

46

13

59

 

 

46

13

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

146 701

147 994

294 695

63 243

69 927

83 458

78 067

21,5

23,7

28,3

26,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta