Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

45,4 procent av totalbefolkningen i Södermanlands län är förvärvsarbetande. Motsvarande andel för hela riket är 48,6 procent.

Folkmängd i Södermanlands län 2017-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

8 465

8 900

17 365

 

 

8 465

8 900

0,0

0,0

2,9

3,1

5-9

8 435

9 151

17 586

 

 

8 435

9 151

0,0

0,0

2,9

3,1

10-14

8 621

9 077

17 698

 

 

8 621

9 077

0,0

0,0

3,0

3,1

15-19

7 965

8 668

16 633

1 578

1 370

6 387

7 298

0,5

0,5

2,2

2,5

20-24

7 565

8 366

15 931

5 014

5 711

2 551

2 655

1,7

2,0

0,9

0,9

25-29

8 712

9 453

18 165

6 131

7 157

2 581

2 296

2,1

2,5

0,9

0,8

30-34

8 141

8 388

16 529

5 953

6 740

2 188

1 648

2,0

2,3

0,8

0,6

35-39

8 032

8 180

16 212

6 262

6 765

1 770

1 415

2,1

2,3

0,6

0,5

40-44

8 520

8 712

17 232

7 007

7 452

1 513

1 260

2,4

2,6

0,5

0,4

45-49

9 237

9 305

18 542

7 765

8 032

1 472

1 273

2,7

2,8

0,5

0,4

50-54

9 650

10 071

19 721

7 989

8 554

1 661

1 517

2,7

2,9

0,6

0,5

55-59

8 567

8 829

17 396

6 791

7 224

1 776

1 605

2,3

2,5

0,6

0,6

60-64

8 571

8 475

17 046

5 720

6 002

2 851

2 473

2,0

2,1

1,0

0,8

65-69

9 231

8 922

18 153

1 882

2 585

7 349

6 337

0,6

0,9

2,5

2,2

70-74

9 564

9 184

18 748

924

1 649

8 640

7 535

0,3

0,6

3,0

2,6

75-79

6 396

6 027

12 423

0

0

6 396

6 027

0,0

0,0

2,2

2,1

80-84

4 375

3 555

7 930

 

 

4 375

3 555

0,0

0,0

1,5

1,2

85-89

3 088

1 927

5 015

 

 

3 088

1 927

0,0

0,0

1,1

0,7

90-94

1 639

728

2 367

 

 

1 639

728

0,0

0,0

0,6

0,2

95-99

451

134

585

 

 

451

134

0,0

0,0

0,2

0,0

100-

50

14

64

 

 

50

14

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

145 275

146 066

291 341

63 016

69 241

82 259

76 825

21,6

23,8

28,2

26,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta