Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2018-12-18
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2017 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Uppsala län

Antal Riket          

Andel kvinnor Uppsala län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män        

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

819

2 483

3 302

23 831

72 720

96 551

24,8

24,7

Tillverkning och utvinning

3 286

8 728

12 014

131 019

420 334

551 353

27,4

23,8

Energiförsörjning; miljöverksamhet

616

1 878

2 494

12 188

38 202

50 390

24,7

24,2

Byggverksamhet

1 402

12 797

14 199

32 733

321 710

354 443

9,9

9,2

Handel

7 631

8 890

16 521

263 993

323 536

587 529

46,2

44,9

Transport och magasinering

917

4 626

5 543

49 042

180 437

229 479

16,5

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

2 218

2 300

4 518

85 405

83 794

169 199

49,1

50,5

Information och kommunikation

1 097

3 205

4 302

58 115

144 783

202 898

25,5

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

891

798

1 689

47 916

47 173

95 089

52,8

50,4

Fastighetsverksamhet

1 085

1 503

2 588

31 528

48 602

80 130

41,9

39,3

Företagstjänster

8 764

10 983

19 747

255 321

336 343

591 664

44,4

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

5 959

5 025

10 984

169 434

123 653

293 087

54,3

57,8

Utbildning

15 782

6 272

22 054

394 770

139 924

534 694

71,6

73,8

Vård och omsorg; sociala tjänster

23 832

7 655

31 487

646 250

165 888

812 138

75,7

79,6

Kulturella och personliga tjänster

4 225

2 867

7 092

123 505

89 913

213 418

59,6

57,9

Näringsgren okänd

833

534

1 367

31 080

21 751

52 831

60,9

58,8

Totalt

79 357

80 544

159 901

2 356 130

2 558 763

4 914 893

49,6

47,9

Källa: Statistiska centalbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2008-2017 (SNI 2007). Uppsala län

                     

Näringsgren

2008    

2009    

2010    

2011      

2012    

2013      

2014    

2015

2016

2017

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

2 636

2 690

2 756

3 250

3 422

3 559

3 368

3 361

3 255

3 302

Tillverkning och utvinning

13 490

12 440

12 366

12 599

12 521

12 220

12 268

12 002

11 875

12 014

Energiförsörjning; miljöverksamhet

2 059

2 161

2 168

2 144

2 409

2 376

2 455

2 542

2 519

2 494

Byggverksamhet

10 751

10 547

11 135

11 910

12 346

12 590

12 845

13 387

13 846

14 199

Handel

14 091

13 757

14 577

14 434

14 974

15 219

15 150

15 353

16 098

16 521

Transport och magasinering

5 873

5 803

5 830

5 866

5 943

6 051

5 811

5 491

5 479

5 543

Hotell- och restaurangverksamhet

3 373

3 405

3 804

3 823

4 180

4 389

4 396

4 508

4 592

4 518

Information och kommunikation

3 510

3 447

3 306

3 451

3 540

3 493

3 729

3 827

4 031

4 302

Finans- och försäkringsverksamhet

1 642

1 530

1 536

1 478

1 511

1 469

1 449

1 497

1 603

1 689

Fastighetsverksamhet

2 031

2 074

2 110

2 224

2 308

2 385

2 364

2 489

2 522

2 588

Företagstjänster

19 298

19 759

16 510

17 545

17 251

17 748

17 986

18 521

19 085

19 747

Offentlig förvaltning och försvar

8 119

7 890

7 891

8 958

9 359

9 622

9 921

9 946

10 610

10 984

Utbildning

14 778

14 598

19 587

19 497

20 181

19 995

20 063

20 640

21 287

22 054

Vård och omsorg; sociala tjänster

26 061

25 880

26 844

27 255

27 739

28 746

29 267

30 426

31 616

31 487

Kulturella och personliga tjänster

5 987

6 018

6 257

6 479

6 663

6 950

6 966

7 032

7 042

7 092

Näringsgren okänd

1 503

1 351

1 241

1 399

1 490

1 357

1 561

1 390

1 196

1 367

Totalt

135 202

133 350

137 918

142 312

145 837

148 169

149 599

152 412

156 656

159 901

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2008-2017 (SNI 2007), Uppsala län. Index år 2008=100

                     

Näringsgren

2008    

2009    

2010    

2011      

2012    

2013    

2014    

2015

2016

2017

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

102

105

123

130

135

128

128

123

125

Tillverkning och utvinning

100

92

92

93

93

91

91

89

88

89

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

105

105

104

117

115

119

123

122

121

Byggverksamhet

100

98

104

111

115

117

119

125

129

132

Handel

100

98

103

102

106

108

108

109

114

117

Transport och magasinering

100

99

99

100

101

103

99

93

93

94

Hotell- och restaurangverksamhet

100

101

113

113

124

130

130

134

136

134

Information och kommunikation

100

98

94

98

101

100

106

109

115

123

Finans- och försäkringsverksamhet

100

93

94

90

92

89

88

91

98

103

Fastighetsverksamhet

100

102

104

110

114

117

116

123

124

127

Företagstjänster

100

102

86

91

89

92

93

96

99

102

Offentlig förvaltning och försvar

100

97

97

110

115

119

122

123

131

135

Utbildning

100

99

133

132

137

135

136

140

144

149

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

99

103

105

106

110

112

117

121

121

Kulturella och personliga tjänster

100

101

105

108

111

116

116

117

118

118

Näringsgren okänd

100

90

83

93

99

90

104

92

80

91

Totalt

100

99

102

105

108

110

111

113

116

118

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta