Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män

Senast uppdaterad 2018-12-18
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Uppsala län 2018-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

11 073

11 479

22 552

 

 

11 073

11 479

0,0

0,0

2,9

3,1

5-9

11 101

11 689

22 790

 

 

11 101

11 689

0,0

0,0

2,9

3,1

10-14

10 647

11 253

21 900

 

 

10 647

11 253

0,0

0,0

2,8

3,0

15-19

9 636

10 882

20 518

1 720

1 517

7 916

9 365

0,5

0,4

2,1

2,5

20-24

13 866

13 400

27 266

7 599

7 985

6 267

5 415

2,0

2,1

1,7

1,4

25-29

15 333

15 864

31 197

10 626

11 588

4 707

4 276

2,8

3,1

1,3

1,1

30-34

12 773

13 699

26 472

9 891

11 210

2 882

2 489

2,6

3,0

0,8

0,7

35-39

11 314

11 710

23 024

9 345

9 993

1 969

1 717

2,5

2,7

0,5

0,5

40-44

11 319

11 646

22 965

9 811

10 330

1 508

1 316

2,6

2,7

0,4

0,3

45-49

11 499

11 719

23 218

10 097

10 449

1 402

1 270

2,7

2,8

0,4

0,3

50-54

11 886

11 969

23 855

10 282

10 555

1 604

1 414

2,7

2,8

0,4

0,4

55-59

10 413

10 348

20 761

8 733

8 969

1 680

1 379

2,3

2,4

0,4

0,4

60-64

10 059

9 962

20 021

7 336

7 562

2 723

2 400

1,9

2,0

0,7

0,6

65-69

9 966

9 413

19 379

2 721

3 622

7 245

5 791

0,7

1,0

1,9

1,5

70-74

10 297

9 888

20 185

1 221

2 241

9 076

7 647

0,3

0,6

2,4

2,0

75-79

6 902

6 509

13 411

0

0

6 902

6 509

0,0

0,0

1,8

1,7

80-84

4 660

3 769

8 429

 

 

4 660

3 769

0,0

0,0

1,2

1,0

85-89

3 114

2 054

5 168

 

 

3 114

2 054

0,0

0,0

0,8

0,5

90-94

1 683

810

2 493

 

 

1 683

810

0,0

0,0

0,4

0,2

95-99

503

168

671

 

 

503

168

0,0

0,0

0,1

0,0

100-

63

16

79

 

 

63

16

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

188 107

188 247

376 354

89 382

96 021

98 725

92 226

23,7

25,5

26,2

24,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta