Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Sysselsatta // Andel egna företagare av samtl…

Andel egna företagare av samtliga förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2019-01-22
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

PDF
Diagram nuläge
Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2017

Kommun/Regionerna Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Stockholms län 63 598 57 963 121 561 9,7 1 128 214 90,3
Uppsala län 9 904 6 569 16 473 10,3 143 428 89,7
Södermanlands län 7 395 4 439 11 834 10,0 106 918 90,0
Östergötlands län 10 746 7 352 18 098 8,5 194 710 91,5
Jönköpings län 9 136 6 164 15 300 8,5 165 580 91,5
Kronobergs län 6 558 3 207 9 765 9,7 90 765 90,3
Kalmar län 8 075 3 907 11 982 10,7 99 540 89,3
Gotlands län 3 076 1 238 4 314 15,5 23 459 84,5
Blekinge län 4 224 1 992 6 216 8,6 66 084 91,4
Skåne län 39 617 21 215 60 832 10,2 538 273 89,8
Hallands län 10 227 6 684 16 911 11,9 125 070 88,1
Västra Götalands län 44 992 30 547 75 539 8,9 775 890 91,1
Värmlands län 8 766 4 170 12 936 10,2 113 678 89,8
Örebro län 7 044 4 346 11 390 8,1 128 688 91,9
Västmanlands län 5 754 4 533 10 287 8,5 110 605 91,5
Dalarnas län 8 605 5 204 13 809 10,3 120 111 89,7
Gävleborgs län 8 128 4 438 12 566 9,7 117 569 90,3
Västernorrlands län 7 478 3 825 11 303 9,7 105 284 90,3
Jämtlands län 5 734 2 734 8 468 13,2 55 484 86,8
Västerbottens län 7 261 4 186 11 447 8,7 120 247 91,3
Norrbottens län 7 174 4 099 11 273 9,1 112 992 90,9
Riket 283 492 188 822 472 314 9,6 4 444 494 90,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta