Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta per bransch

Sysselsatta per bransch

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Antal sysselsatta per branschgrupp 2018 (SNI 2007)

           

Region

Antal

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

Uppsala län

3 219

28 933

128 330

1 772

162 254

Riket

92 678

974 058

3 854 012

51 171

4 971 919

Region

Procent

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

Uppsala län

2,0

17,8

79,1

1,1

100

Riket

1,9

19,6

77,5

1,0

100

Källa: Statistiska centralbyrån

           

Antal sysselsatta per branschgrupp (SNI 2007) 2008-2018

           

Uppsala län

     

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

2 636

26 300

104 763

1 503

135 202

2009

2 690

25 148

104 161

1 351

133 350

2010

2 756

25 669

108 252

1 241

137 918

2011

3 250

26 653

111 010

1 399

142 312

2012

3 422

27 276

113 649

1 490

145 837

2013

3 559

27 186

116 067

1 357

148 169

2014

3 368

27 568

117 102

1 561

149 599

2015

3 361

27 931

119 730

1 390

152 412

2016

3 255

28 240

123 965

1 196

156 656

2017

3 302

28 707

126 525

1 367

159 901

2018

3 219

28 933

128 330

1 772

162 254

Riket

   

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

74 307

1 002 966

3 278 842

50 674

4 406 789

2009

76 198

928 518

3 230 132

45 895

4 280 743

2010

80 001

940 874

3 324 254

47 591

4 392 720

2011

100 264

962 972

3 389 823

52 541

4 505 600

2012

100 130

955 279

3 459 159

52 932

4 567 500

2013

100 907

939 235

3 517 145

52 917

4 610 204

2014

100 564

935 465

3 557 557

53 728

4 647 314

2015

99 312

942 865

3 630 101

53 067

4 725 345

2016

94 772

942 048

3 741 432

50 073

4 828 325

2017

96 551

956 186

3 809 325

52 831

4 914 893

2018

92 678

974 058

3 854 012

51 171

4 971 919

Källa: Statistiska centralbyrån

           
           

Utveckling av antal sysselsatta per branschgrupp (SNI 2007) 2008-2018. Index år 2008=100

           

Uppsala län

     

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

102

96

99

90

99

2010

105

98

103

83

102

2011

123

101

106

93

105

2012

130

104

108

99

108

2013

135

103

111

90

110

2014

128

105

112

104

111

2015

128

106

114

92

113

2016

123

107

118

80

116

2017

125

109

121

91

118

2018

122

110

122

118

120

Riket

     

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

103

93

99

91

97

2010

108

94

101

94

100

2011

135

96

103

104

102

2012

135

95

105

104

104

2013

136

94

107

104

105

2014

135

93

109

106

105

2015

134

94

111

105

107

2016

128

94

114

99

110

2017

130

95

116

104

112

2018

125

97

118

101

113

Källa: Statistiska centralbyrån

           

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta