Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Arbete // Antal förvärvsarbetande 1993-f…

Antal förvärvsarbetande 1993-ff

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram analys

Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1993-2018

             

Västra Götalands län

År

Kvinnor 25-64 år

Män 25-64 år

Ungdomar

därav kvinnor 16-24 år

män 16-24 år

Samtliga 16-64 år

1993

271 221

279 002

58 336

29 235

29 101

608 559

1994

270 468

287 480

61 140

29 729

31 411

619 088

1995

271 245

294 021

62 822

29 798

33 024

628 088

1996

273 495

296 175

58 542

27 764

30 778

628 212

1997

271 149

297 052

57 314

26 521

30 793

625 515

1998

277 252

303 797

63 803

30 064

33 739

644 852

1999

283 039

309 813

62 478

29 185

33 293

655 330

2000

288 055

317 081

69 738

32 727

37 011

674 874

2001

294 143

320 404

69 636

33 853