Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Jordbruket // Markanvändningen i länet

Markanvändningen i länet

Senast uppdaterad 2016-11-17
Förklaring
Uppgifterna om marken och dess användning tas fram vart femte år av SCB för publikationen ”Markanvändningen i Sverige”. Underlaget är uppgifter från SCB och andra myndigheter och organisationer såsom Boverket, Naturvårdsverket eller olika samarbetsprojekt mellan dessa myndigheter och SCB. I sammanställningen ingår också resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändningsdata gällande den bebyggda marken, vilka utförts av SCB. De viktigaste stora datakällor är lantbruksräkningar, riksskogstaxeringar, fastighetstaxeringar, Svenska Marktäckedata och Nationella Vägdatabasen.
PDF
Diagram nuläge

Markanvändningen 2015. Antal hektar

         

Marktyp

Antal hektar Hallands län

Antal hektar Riket

Procentuell fördelning Hallands län

Procentuell fördelning Riket

Åkermark

108 896

2 590 052

19,1

5,8

Betesmark

16 030

449 842

2,8

1,0

Skogsmark, produktiv

293 000

23 503 000

51,5

52,5

Skogsmark, improduktiv

19 000

4 630 000

3,3

10,3

Bebyggd mark och tillhörande mark

38 928

1 182 224

6,8

2,6

Täkter och gruvområden

1 026

66 027

0,2

0,1

Golfbanor o. skidpistar

1 767

37 665

0,3

0,1

Öppen myr

22 000

2 958 000

3,9

6,6

Naturligt gräsbevuxen mark

600

3 230 100

0,1

7,2

Berg i dagen o. övrig mark

41 457

2 084 207

7,3

4,7

Vatten

26 042

4 012 388

4,6

9,0

Summa areal, hektar

568 746

44 743 505

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta