Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2021-11-30
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Jämtlands län 2020-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

3 384

3 686

7 070

 

 

3 384

3 686

0,0

0,0

2,6

2,8

5-9

3 564

3 856

7 420

 

 

3 564

3 856

0,0

0,0

2,7

2,9

10-14

3 775

3 937

7 712

 

 

3 775

3 937

0,0

0,0

2,9

3,0

15-19

3 460

3 632

7 092

776

593

2 684

3 039

0,6

0,5

2,0

2,3

20-24

2 991

3 654

6 645

1 955

2 415

1 036

1 239

1,5

1,8

0,8

0,9

25-29

3 912

4 271

8 183

2 918

3 305

994

966

2,2

2,5

0,8

0,7

30-34

4 187

4 442

8 629

3 399

3 694

788

748

2,6

2,8

0,6

0,6

35-39

3 613

3 908

7 521

3 084

3 347

529

561

2,4

2,6

0,4

0,4

40-44

3 569

3 705

7 274

3 109

3 239

460

466

2,4

2,5

0,4

0,4

45-49

3 941

4 136

8 077

3 508

3 723

433

413

2,7

2,8

0,3

0,3

50-54

4 011

4 174

8 185

3 476

3 672

535

502

2,7

2,8

0,4

0,4

55-59

4 095

4 224

8 319

3 513

3 612

582

612

2,7

2,8

0,4

0,5

60-64

4 023

3 979

8 002

3 053

3 009

970

970

2,3

2,3

0,7

0,7

65-69

3 916

4 144

8 060

1 372

1 842

2 544

2 302

1,0

1,4

1,9

1,8

70-74

4 177

4 238

8 415

720

1 311

3 457

2 927

0,5

1,0

2,6

2,2

75-79

3 353

3 322

6 675

0

0

3 353

3 322

0,0

0,0

2,6

2,5

80-84

2 240

1 822

4 062

 

 

2 240

1 822

0,0

0,0

1,7

1,4

85-89

1 448

1 001

2 449

 

 

1 448

1 001

0,0

0,0

1,1

0,8

90-94

702

356

1 058

 

 

702

356

0,0

0,0

0,5

0,3

95-99

205

71

276

 

 

205

71

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

25

6

31

 

 

25

6

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

64 591

66 564

131 155

30 883

33 762

33 708

32 802

23,5

25,7

25,7

25,0

Källa: Statistiska centralbyrån


 
                       
     
         
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta