Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
132 670 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta per bransch

Sysselsatta per bransch

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Antal sysselsatta per branschgrupp 2021 (SNI 2007)

           

Region

Antal

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

Jämtlands län

3 460

10 802

49 693

985

64 940

Riket

96 616

976 590

3 968 669

62 304

5 104 179

Region

Procent

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

Jämtlands län

5,3

16,6

76,5

1,5

100

Riket

1,9

19,1

77,8

1,2

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Antal sysselsatta per branschgrupp (SNI 2007) 2008-2021

           

Jämtlands län

     

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

2 605

10 991

45 225

900

59 721

2009

2 703

10 043

44 390

780

57 916

2010

2 786

10 072

45 081

813

58 752

2011

3 676

10 359

45 628

951

60 614

2012

3 656

10 209

45 989

887

60 741

2013

3 652

9 947

46 793

943

61 335

2014

3 671

9 990

46 660

927

61 248

2015

3 626

9 945

47 497

906

61 974

2016

3 406

10 071

48 299

1 098

62 874

2017

3 465

10 271

49 039

1 177

63 952

2018

3 333

10 510

49 289

1 088

64 220

2019

3 511

10 575

49 411

1 031

64 528

2020

3 615

10 289

48 514

1 031

63 449

2021

3 460

10 802

49 693

985

64 940

Riket

   

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

74 307

1 002 966

3 278 842

50 674

4 406 789

2009

76 198

928 518

3 230 132

45 895

4 280 743

2010

80 001

940 874

3 324 254

47 591

4 392 720

2011

100 264

962 972

3 389 823

52 541

4 505 600

2012

100 130

955 279

3 459 159

52 932

4 567 500

2013

100 907

939 235

3 517 145

52 917

4 610 204

2014

100 564

935 465

3 557 557

53 728

4 647 314

2015

99 312

942 865

3 630 101

53 067

4 725 345

2016

94 772

942 048

3 741 432

50 073

4 828 325

2017

96 551

956 186

3 809 325

52 831

4 914 893

2018

92 678

974 058

3 854 012

51 171

4 971 919

2019

97 685

962 287

3 931 584

63 337

5 054 893

2020

98 457

954 492

3 860 069

63 726

4 976 744

2021

96 616

976 590

3 968 669

62 304

5 104 179

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal sysselsatta per branschgrupp (SNI 2007) 2008-2021. Index år 2008=100

           

Jämtlands län

     

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

104

91

98

87

97

2010

107

92

100

90

98

2011

141

94

101

106

101

2012

140

93

102

99

102

2013

140

91

103

105

103

2014

141

91

103

103

103

2015

139

90

105

101

104

2016

131

92

107

122

105

2017

133

93

108

131

107

2018

128

96

109

121

108

2019

135

96

109

115

108

2020

139

94

107

115

106

2021

133

98

110

109

109

Riket

     

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

103

93

99

91

97

2010

108

94

101

94

100

2011

135

96

103

104

102

2012

135

95

105

104

104

2013

136

94

107

104

105

2014

135

93

109

106

105

2015

134

94

111

105

107

2016

128

94

114

99

110

2017

130

95

116

104

112

2018

125

97

118

101

113

2019

131

96

120

125

115

2020

133

95

118

126

113

2021

130

97

121

123

116

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta