Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Sysselsatta // Andel egna företagare av samtl…

Andel egna företagare av samtliga förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2021-01-22
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

PDF
Diagram nuläge
Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2019

Kommun/Regionerna Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Stockholms län 63 477 56 770 120 247 9,3 1 168 503 90,7
Uppsala län 10 050 6 394 16 444 9,8 151 674 90,2
Södermanlands län 7 363 4 261 11 624 9,5 110 668 90,5
Östergötlands län 10 748 7 097 17 845 8,1 203 394 91,9
Jönköpings län 9 646 5 992 15 638 8,5 169 172 91,5
Kronobergs län 6 536 2 950 9 486 9,2 93 739 90,8
Kalmar län 8 226 3 691 11 917 10,5 101 240 89,5
Gotlands län 3 107 1 186 4 293 15,3 23 837 84,7
Blekinge län 4 424 1 830 6 254 8,7 65 740 91,3
Skåne län 39 931 20 432 60 363 9,7 563 370 90,3
Hallands län 10 344 6 455 16 799 11,5 129 289 88,5
Västra Götalands län 45 765 29 521 75 286 8,6 799 907 91,4
Värmlands län 9 164 4 039 13 203 10,2 116 305 89,8
Örebro län 7 291 4 253 11 544 8,0 133 341 92,0
Västmanlands län 5 727 4 372 10 099 8,1 114 889 91,9
Dalarnas län 8 769 4 868 13 637 10,0 122 225 90,0
Gävleborgs län 8 193 4 220 12 413 9,4 119 380 90,6
Västernorrlands län 7 683 3 621 11 304 9,7 105 776 90,3
Jämtlands län 6 157 2 647 8 804 13,6 55 724 86,4
Västerbottens län 7 809 3 910 11 719 8,6 123 871 91,4
Norrbottens län 7 828 4 002 11 830 9,5 112 100 90,5
Riket 288 238 182 511 470 749 9,3 4 584 144 90,7

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta