Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Sysselsatta // Anställda och egna företagare,…

Anställda och egna företagare, kommun

Senast uppdaterad 2023-01-31
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2021

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Askersund 469 219 688 14,7 3 991 85,3
Degerfors 255 103 358 12,4 2 520 87,6
Hallsberg 448 210 658 8,1 7 434 91,9
Hällefors 166 97 263 9,6 2 478 90,4
Karlskoga 497 365 862 5,6 14 411 94,4
Kumla 395 287 682 9,1 6 791 90,9
Laxå 195 89 284 12,1 2 071 87,9
Lekeberg 366 166 532 21,0 1 998 79,0
Lindesberg 837 277 1 114 10,7 9 260 89,3
Ljusnarsberg 157 66 223 13,7 1 402 86,3
Nora 368 161 529 14,8 3 044 85,2
Örebro 2 825 2 443 5 268 6,2 80 059 93,8
Örebro län 6 978 4 483 11 461 7,8 135 459 92,2
Riket 272 986 197 671 470 657 9,2 4 633 522 90,8

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta