Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Sysselsatta // Anställda och egna företagare,…

Anställda och egna företagare, kommun

Senast uppdaterad 2021-01-22
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2019

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Askersund 496 213 709 15,4 3 889 84,6
Degerfors 265 94 359 11,8 2 682 88,2
Hallsberg 503 192 695 8,7 7 283 91,3
Hällefors 176 86 262 9,4 2 528 90,6
Karlskoga 520 353 873 5,8 14 080 94,2
Kumla 402 284 686 9,0 6 933 91,0
Laxå 207 85 292 12,1 2 124 87,9
Lekeberg 358 146 504 20,1 1 998 79,9
Lindesberg 854 279 1 133 10,7 9 463 89,3
Ljusnarsberg 165 59 224 12,8 1 525 87,2
Nora 375 158 533 14,9 3 039 85,1
Örebro 2 970 2 304 5 274 6,3 77 797 93,7
Örebro län 7 291 4 253 11 544 8,0 133 341 92,0
Riket 288 238 182 511 470 749 9,3 4 584 144 90,7

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta