Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Skåne län 2019-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder  

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män     

Totalt       

Kvinnor

Män       

Kvinnor

Män       

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

40 100

42 468

82 568

 

 

40 100

42 468

0,0

0,0

2,9

3,1

5-9

41 889

44 192

86 081

 

 

41 889

44 192

0,0

0,0

3,0

3,2

10-14

40 139

42 415

82 554

 

 

40 139

42 415

0,0

0,0

2,9

3,1

15-19

36 281

39 345

75 626

8 669

6 927

27 612

32 418

0,6

0,5

2,0

2,4

20-24

38 850

40 940

79 790

21 933

23 352

16 917

17 588

1,6

1,7

1,2

1,3

25-29

48 375

48 525

96 900

33 471

35 319

14 904

13 206

2,4

2,6

1,1

1,0

30-34

47 518

48 161

95 679

34 818

37 535

12 700

10 626

2,5

2,7

0,9

0,8

35-39

43 967

45 104

89 071

33 490

35 590

10 477

9 514

2,4

2,6

0,8

0,7

40-44

43 177

44 765

87 942

34 682

35 995

8 495

8 770

2,5

2,6

0,6

0,6

45-49

43 613

45 136

88 749

35 857

36 919

7 756

8 217

2,6

2,7

0,6

0,6

50-54

44 186

45 121

89 307

35 946

36 864

8 240

8 257

2,6

2,7

0,6

0,6

55-59

40 427

40 698

81 125

31 891

32 029

8 536

8 669

2,3

2,3

0,6

0,6

60-64

36 439

36 337

72 776

24 667

24 990

11 772

11 347

1,8

1,8

0,9

0,8

65-69

36 094

34 429

70 523

9 916

11 915

26 178

22 514

0,7

0,9

1,9

1,6

70-74

36 882

35 005

71 887

4 816

7 306

32 066

27 699

0,3

0,5

2,3

2,0

75-79

29 521

26 915

56 436

0

0

29 521

26 915

0,0

0,0

2,1

2,0

80-84

19 991

15 982

35 973

 

 

19 991

15 982

0,0

0,0

1,5

1,2

85-89

13 018

8 377

21 395

 

 

13 018

8 377

0,0

0,0

0,9

0,6

90-94

6 876

3 386

10 262

 

 

6 876

3 386

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

2 140

736

2 876

 

 

2 140

736

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

258

49

307

 

 

258

49

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

689 741

688 086

1 377 827

310 156

324 741

379 585

363 345

22,5

23,6

27,5

26,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta