Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2019 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Skånes län

Antal Riket           

Andel kvinnor Skåne  län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

3 363

8 599

11 962

24 165

73 520

97 685

28,1

24,7

Tillverkning och utvinning

14 729

41 479

56 208

133 618

414 160

547 778

26,2

24,4

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 665

4 329

5 994

13 219

38 492

51 711

27,8

25,6

Byggverksamhet

4 871

41 522

46 393

35 915

326 883

362 798

10,5

9,9

Handel

36 158

47 459

83 617

268 188

326 167

594 355

43,2

45,1

Transport och magasinering

6 313

23 392

29 705

50 803

185 162

235 965

21,3

21,5

Hotell- och restaurangverksamhet

11 357

10 827

22 184

91 688

89 897

181 585

51,2

50,5

Information och kommunikation

6 310

17 266

23 576

63 308

154 461

217 769

26,8

29,1

Finans- och försäkringsverksamhet

4 123

3 919

8 042

48 330

47 716

96 046

51,3

50,3

Fastighetsverksamhet

4 872

6 932

11 804

35 103

51 393

86 496

41,3

40,6

Företagstjänster

32 525

42 227

74 752

269 535

345 934

615 469

43,5

43,8

Offentlig förvaltning och försvar

20 850

13 361

34 211

178 237

124 843

303 080

60,9

58,8

Utbildning

54 447

20 043

74 490

411 345

143 901

555 246

73,1

74,1

Vård och omsorg; sociala tjänster

82 237

21 213

103 450

645 306

169 892

815 198

79,5

79,2

Kulturella och personliga tjänster

16 687

11 765

28 452

134 841

95 534

230 375

58,6

58,5

Näringsgren okänd

5 489

3 404

8 893

37 592

25 745

63 337

61,7

59,4

Totalt

305 996

317 737

623 733

2 441 193

2 613 700

5 054 893

49,1

48,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2010-2019 (SNI 2007). Skånes län

                     

Näringsgren

2010   

2011    

2012   

2013   

2014   

2015  

2016  

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

10 925

12 506

12 600

12 660

12 643

12 458

12 054

12 139

11 648

11 962

Tillverkning och utvinning

64 206

63 217

61 449

59 615

59 606

58 127

57 571

57 121

57 209

56 208

Energiförsörjning; miljöverksamhet

5 124

5 408

5 479

5 426

5 575

5 673

5 773

5 768

5 953

5 994

Byggverksamhet

38 010

40 102

40 008

39 512

39 822

41 017

42 552

43 953

45 598

46 393

Handel

74 703

77 020

77 909

78 469

77 700

79 442

80 737

81 589

82 548

83 617

Transport och magasinering

28 388

28 707

28 124

28 304

28 181

28 115

28 286

28 797

29 308

29 705

Hotell- och restaurangverksamhet

16 152

16 111

17 191

17 749

17 858

18 625

19 108

19 499

19 594

22 184

Information och kommunikation

17 741

17 942

18 030

18 192

18 440

18 667

19 990

21 066

22 124

23 576

Finans- och försäkringsverksamhet

7 779

7 719

7 636

7 819

7 938

7 917

8 027

7 921

8 101

8 042

Fastighetsverksamhet

8 833

9 172

9 338

9 644

10 040

10 396

10 559

11 075

11 075

11 804

Företagstjänster

63 130

64 928

66 450

65 988

66 411

68 720

68 808

71 057

72 780

74 752

Offentlig förvaltning och försvar

25 530

26 600

26 961

28 226

27 949

28 251

29 560

31 067

33 778

34 211

Utbildning

58 516

60 305

61 815

63 805

65 107

66 607

69 965

72 011

72 921

74 490

Vård och omsorg; sociala tjänster

88 289

89 176

90 749

92 544

95 313

98 676

103 003

102 496

102 229

103 450

Kulturella och personliga tjänster

22 681

23 415

24 385

24 999

25 478

25 688

26 013

26 362

26 111

28 452

Näringsgren okänd

7 587

7 749

7 781

7 578

7 499

7 443

6 810

7 184

6 572

8 893

Totalt

537 594

550 077

555 905

560 530

565 560

575 822

588 816

599 105

607 549

623 733

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2010-2019 (SNI 2007), Skånes län. Index år=2010

                     

Näringsgren

2010   

2011    

2012   

2013   

2014   

2015  

2016  

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

114

115

116

116

114

110

111

107

109

Tillverkning och utvinning

100

98

96

93

93

91

90

89

89

88

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

106

107

106

109

111

113

113

116

117

Byggverksamhet

100

106

105

104

105

108

112

116

120

122

Handel

100

103

104

105

104

106

108

109

111

112

Transport och magasinering

100

101

99

100

99

99

100

101

103

105

Hotell- och restaurangverksamhet

100

100

106

110

111

115

118

121

121

137

Information och kommunikation

100

101

102

103

104

105

113

119

125

133

Finans- och försäkringsverksamhet

100

99

98

101

102

102

103

102

104

103

Fastighetsverksamhet

100

104

106

109

114

118

120

125

125

134

Företagstjänster

100

103

105

105

105

109

109

113

115

118

Offentlig förvaltning och försvar

100

104

106

111

109

111

116

122

132

134

Utbildning

100

103

106

109

111

114

120

123

125

127

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

101

103

105

108

112

117

116

116

117

Kulturella och personliga tjänster

100

103

108

110

112

113

115

116

115

125

Näringsgren okänd

100

102

103

100

99

98

90

95

87

117

Totalt

100

102

103

104

105

107

110

111

113

116

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta