Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Påbörjat högskola inom 3 år ef…

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet, kön

Senast uppdaterad 2021-12-01
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2017/2018 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Eskilstuna 55,2 40,5 48,7
Flen 50,9 33,9 42,5
Gnesta 37,5 33,3 35,2
Katrineholm 47,5 27,0 36,7
Nyköping 46,0 29,5 37,3
Oxelösund 40,0 33,3 36,1
Strängnäs 51,4 48,2 50,0
Trosa 57,9 41,5 50,0
Vingåker 35,7 29,6 32,7
Södermanlands län 50,8 36,1 43,7
Riket 55,1 41,2 48,2
Källa: Statistiska centralbyrån

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2006/07-2016/17 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

                       

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Kvinnor

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

Eskilstuna

43,3

44,3

53,6

45,6

45,4

43,3

48,5

51,1

52,3

55,9

52,8

Flen

37,0

47,1

51,9

38,9

47,5

46,2

47,4

38,7

37,5

42,6

42,6

Gnesta

40,0

42,0

41,8

25,0

43,2

42,6

34,5

37,7

33,3

41,9

39,4

Katrineholm

44,5

48,6

44,0

42,8

46,3

42,2

42,1

38,5

45,0

41,3

44,1

Nyköping

44,7

39,8

53,1

44,9

43,5

36,6

46,1

39,9

43,2

44,8

46,5

Oxelösund

46,5

43,5

38,2

45,6

31,6

34,5

32,6

36,2

19,5

31,1

38,5

Strängnäs

51,6

42,5

51,7

50,5

39,4

40,9

49,7

37,2

45,0

52,0

52,0

Trosa

43,1

53,7

34,4

39,4

29,6

45,7

43,0

53,1

31,0

28,3

51,0

Vingåker

29,3

38,0

29,3

30,9

41,2

21,7

29,4

24,4

34,2

34,4

25,0

Södermanlands län

43,7

43,9

49,4

43,8

43,1

40,8

45,5

43,1

44,6

47,1

48,1

Riket

48,2

49,5

51,3

49,0

48,1

47,6

48,1

49,9

50,7

51,4

52,5

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Män

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

Eskilstuna

31,0

31,4

38,5

31,9

36,5

33,0

35,1

33,5

39,6

39,0

40,4

Flen

28,8

26,4

34,0

32,0

22,6

30,0

30,0

46,2

30,8

40,0

34,3

Gnesta

17,4

13,8

23,8

28,4

24,6

23,6

19,0

32,6

34,7

27,0

21,9

Katrineholm

27,5

29,9

32,9

29,6

29,3

28,2

27,4

32,4

26,4

29,1

23,6

Nyköping

30,7

33,1

27,8

29,0

23,6

27,4

28,1

37,3

28,1

31,3

34,0

Oxelösund

29,8

34,0

34,6

31,5

24,3

28,1

17,4

19,6

19,5

18,4

13,8

Strängnäs

31,5

33,3

32,8

32,4

32,4

40,4

35,1

35,5

25,9

32,5

37,5

Trosa

15,2

35,8

29,0

30,1

36,8

25,8

38,8

29,9

34,4

35,6

26,0

Vingåker

20,0

21,3

27,3

22,8

18,3

14,6

14,5

22,0

11,1

10,8

24,3

Södermanlands län

29,0

30,8

33,2

30,5

30,2

30,8

30,6

33,7

31,7

33,3

33,9

Riket

36,8

38,3

38,9

37,1

36,9

36,7

36,9

40,0

38,9

39,5

40,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2007/08-2017/18 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

                       

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Kvinnor

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Eskilstuna

44,3

53,6

45,6

45,4

43,3

48,5

51,1

52,3

55,9

52,8

55,2

Flen

47,1

51,9

38,9

47,5

46,2

47,4

38,7

37,5

42,6

42,6

50,9

Gnesta

42,0

41,8

25,0

43,2

42,6

34,5

37,7

33,3

41,9

39,4

37,5

Katrineholm

48,6

44,0

42,8

46,3

42,2

42,1

38,5

45,0

41,3

44,1

47,5

Nyköping

39,8

53,1

44,9

43,5

36,6

46,1

39,9

43,2

44,8

46,5

46,0

Oxelösund

43,5

38,2

45,6

31,6

34,5

32,6

36,2

19,5

31,1

38,5

40,0

Strängnäs

42,5

51,7

50,5

39,4

40,9

49,7

37,2

45,0

52,0

52,0

51,4

Trosa

53,7

34,4

39,4

29,6

45,7

43,0

53,1

31,0

28,3

51,0

57,9

Vingåker

38,0

29,3

30,9

41,2

21,7

29,4

24,4

34,2

34,4

25,0

35,7

Södermanlands län

43,9

49,4

43,8

43,1

40,8

45,5

43,1

44,6

47,1

48,1

50,8

Riket

49,5

51,3

49,0

48,1

47,6

48,1

49,9

50,7

51,4

52,5

55,1

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Män

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Eskilstuna

31,4

38,5

31,9

36,5

33,0

35,1

33,5

39,6

39,0

40,4

40,5

Flen

26,4

34,0

32,0

22,6

30,0

30,0

46,2

30,8

40,0

34,3

33,9

Gnesta

13,8

23,8

28,4

24,6

23,6

19,0

32,6

34,7

27,0

21,9

33,3

Katrineholm

29,9

32,9

29,6

29,3

28,2

27,4

32,4

26,4

29,1

23,6

27,0

Nyköping

33,1

27,8

29,0

23,6

27,4

28,1

37,3

28,1

31,3

34,0

29,5

Oxelösund

34,0

34,6

31,5

24,3

28,1

17,4

19,6

19,5

18,4

13,8

33,3

Strängnäs

33,3

32,8

32,4

32,4

40,4

35,1

35,5

25,9

32,5

37,5

48,2

Trosa

35,8

29,0

30,1

36,8

25,8

38,8

29,9

34,4

35,6

26,0

41,5

Vingåker

21,3

27,3

22,8

18,3

14,6

14,5

22,0

11,1

10,8

24,3

29,6

Södermanlands län

30,8

33,2

30,5

30,2

30,8

30,6

33,7

31,7

33,3

33,9

36,1

Riket

38,3

38,9

37,1

36,9

36,7

36,9

40,0

38,9

39,5

40,3

41,2

Källa: Statistiska centralbyrån

                       
                       

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta