Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Svenska som a…

Nationella prov, Svenska som andra språk, åk 3

Senast uppdaterad 2019-12-02
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Svenska som andra språk, årskurs 3. Antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2018/2019.

Region Antal elever Tala muntligt Läsa berättande text Läsa faktatext Enskild högläsning Enskilt textsamtal Skriva berättande text Stavning och inter- punktion Skriva faktatext
Eskilstuna 316 95,1 67,0 73,6 83,0 88,0 82,7 75,1 74,5
Flen 69 91,5 60,0 67,2 62,3 70,5 79,0 69,4 75,0
Gnesta .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Katrineholm 105 92,6 77,7 73,4 83,0 85,1 79,8 84,0 79,2
Nyköping 95 94,2 81,2 83,5 89,4 96,5 78,8 82,4 87,1
Oxelösund . . . . . . . . .
Strängnäs 49 95,7 66,7 65,9 68,1 72,3 73,3 73,3 73,9
Trosa .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vingåker 22 93,8 .. .. .. .. .. .. ..
Södermanlands län 670 93,7 69,9 73,4 80,3 85,1 80,5 76,5 77,1
Riket 17 258 91,6 73,0 74,5 82,6 85,2 82,0 75,8 80,3

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta