Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2021-11-30
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Västerbottens län 2020-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 279

7 840

15 119

 

 

7 279

7 840

0,0

0,0

2,7

2,9

5-9

7 463

7 991

15 454

 

 

7 463

7 991

0,0

0,0

2,7

2,9

10-14

7 511

7 963

15 474

 

 

7 511

7 963

0,0

0,0

2,7

2,9

15-19

7 179

7 512

14 691

1 803

1 312

5 376

6 200

0,7

0,5

2,0

2,3

20-24

8 877

9 620

18 497

4 885

5 555

3 992

4 065

1,8

2,0

1,5

1,5

25-29

9 511

10 664

20 175

6 864

7 890

2 647

2 774

2,5

2,9

1,0

1,0

30-34

9 019

9 916

18 935

7 196

8 143

1 823

1 773

2,6

3,0

0,7

0,6

35-39

7 967

8 659

16 626

6 696

7 474

1 271

1 185

2,5

2,7

0,5

0,4

40-44

7 575

8 080

15 655

6 629

7 178

946

902

2,4

2,6

0,3

0,3

45-49

7 824

8 222

16 046

6 880

7 451

944

771

2,5

2,7

0,3

0,3

50-54

8 031

8 325

16 356

7 020

7 435

1 011

890

2,6

2,7

0,4

0,3

55-59

7 819

8 018

15 837

6 675

6 932

1 144

1 086

2,4

2,5

0,4

0,4

60-64

7 802

7 953

15 755

5 716

6 058

2 086

1 895

2,1

2,2

0,8

0,7

65-69

7 707

7 713

15 420

2 165

3 027

5 542

4 686

0,8

1,1

2,0

1,7

70-74

7 683

7 732

15 415

1 108

2 052

6 575

5 680

0,4

0,8

2,4

2,1

75-79

6 390

5 918

12 308

0

0

6 390

5 918

0,0

0,0

2,3

2,2

80-84

4 496

3 585

8 081

 

 

4 496

3 585

0,0

0,0

1,6

1,3

85-89

2 837

1 903

4 740

 

 

2 837

1 903

0,0

0,0

1,0

0,7

90-94

1 377

681

2 058

 

 

1 377

681

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

367

130

497

 

 

367

130

0,0

0,0

0,1

0,0

100-

49

4

53

 

 

49

4

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

134 763

138 429

273 192

63 637

70 507

71 126

67 922

23,3

25,8

26,0

24,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta