Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Västa Götalands län 2019-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män      

Totalt       

Kvinnor

Män       

Kvinnor

Män       

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

48 766

52 009

100 775

 

 

48 766

52 009

0,0

0,0

2,8

3,0

5-9

50 329

53 316

103 645

 

 

50 329

53 316

0,0

0,0

2,9

3,1

10-14

48 619

51 810

100 429

 

 

48 619

51 810

0,0

0,0

2,8

3,0

15-19

44 929

48 445

93 374

12 853

10 602

32 076

37 843

0,7

0,6

1,9

2,2

20-24

47 122

52 884

100 006

30 425

33 721

16 697

19 163

1,8

2,0

1,0

1,1

25-29

63 464

66 802

130 266

47 936

52 324

15 528

14 478

2,8

3,0

0,9

0,8

30-34

60 073

64 203

124 276

47 399

53 793

12 674

10 410

2,7

3,1

0,7

0,6

35-39

53 590

56 740

110 330

43 606

48 188

9 984

8 552

2,5

2,8

0,6

0,5

40-44

51 300

53 697

104 997

43 370

46 426

7 930

7 271

2,5

2,7

0,5

0,4

45-49

54 046

55 674

109 720

46 401

48 395

7 645

7 279

2,7

2,8

0,4

0,4

50-54

55 777

57 431

113 208

47 211

49 247

8 566

8 184

2,7

2,9

0,5

0,5

55-59

51 295

52 383

103 678

42 045

43 350

9 250

9 033

2,4

2,5

0,5

0,5

60-64

47 425

47 725

95 150

33 669

34 690

13 756

13 035

2,0

2,0

0,8

0,8

65-69

45 123

43 846

88 969

14 024

16 548

31 099

27 298

0,8

1,0

1,8

1,6

70-74

46 075

44 500

90 575

6 585

10 515

39 490

33 985

0,4

0,6

2,3

2,0

75-79

35 634

32 709

68 343

0

0

35 634

32 709

0,0

0,0

2,1

1,9

80-84

24 589

19 844

44 433

 

 

24 589

19 844

0,0

0,0

1,4

1,1

85-89

16 797

10 620

27 417

 

 

16 797

10 620

0,0

0,0

1,0

0,6

90-94

8 496

4 070

12 566

 

 

8 496

4 070

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

2 535

842

3 377

 

 

2 535

842

0,0

0,0

0,1

0,0

100-

288

59

347

 

 

288

59

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

856 272

869 609

1 725 881

415 524

447 799

440 748

421 810

24,1

25,9

25,5

24,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta