Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Västa Götalands län 2021-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män      

Totalt       

Kvinnor

Män       

Kvinnor

Män       

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

47 888

51 024

98 912

 

 

47 888

51 024

0,0

0,0

2,7

2,9

5-9

50 173

53 018

103 191

 

 

50 173

53 018

0,0

0,0

2,9

3,0

10-14

50 152

53 601

103 753

 

 

50 152

53 601

0,0

0,0

2,9

3,1

15-19

47 056

49 823

96 879

13 207

10 605

33 849

39 218

0,8

0,6

1,9

2,2

20-24

45 897

52 338

98 235

29 604

34 212

16 293

18 126

1,7

2,0

0,9

1,0

25-29

58 757

62 052

120 809

44 270

48 753

14 487

13 299

2,5

2,8

0,8

0,8

30-34

64 085

68 099

132 184

50 681

57 287

13 404

10 812

2,9

3,3

0,8

0,6

35-39

55 378

59 617

114 995

45 087

50 616

10 291

9 001

2,6

2,9

0,6

0,5

40-44

52 050

54 438

106 488

43 901

46 992

8 149

7 446

2,5

2,7

0,5

0,4

45-49

53 531

55 340

108 871

46 119

48 193

7 412

7 147

2,6

2,8

0,4

0,4

50-54

54 141

55 591

109 732

46 083

47 882

8 058

7 709

2,6

2,7

0,5

0,4

55-59

54 564

56 151

110 715

45 145

46 836

9 419

9 315

2,6

2,7

0,5

0,5

60-64

47 318

47 846

95 164

33 660

34 471

13 658

13 375

1,9

2,0

0,8

0,8

65-69

45 294

44 286

89 580

13 995

16 635

31 299

27 651

0,8

1,0

1,8

1,6

70-74

44 577

42 614

87 191

6 007

9 830

38 570

32 784

0,3

0,6

2,2

1,9

75-79

39 937

36 839

76 776

0

0

39 937

36 839

0,0

0,0

2,3

2,1

80-84

25 583

21 157

46 740

 

 

25 583

21 157

0,0

0,0

1,5

1,2

85-89

16 727

10 964

27 691

 

 

16 727

10 964

0,0

0,0

1,0

0,6

90-94

8 731

4 277

13 008

 

 

8 731

4 277

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

2 641

877

3 518

 

 

2 641

877

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

355

72

427

 

 

355

72

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

864 835

880 024

1 744 859

417 759

452 312

447 076

427 712

23,9

25,9

25,6

24,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta