Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Jämtlands län 2019-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

3 450

3 800

7 250

 

 

3 450

3 800

0,0

0,0

2,6

2,9

5-9

3 607

3 827

7 434

 

 

3 607

3 827

0,0

0,0

2,8

2,9

10-14

3 703

3 785

7 488

 

 

3 703

3 785

0,0

0,0

2,8

2,9

15-19

3 345

3 614

6 959

847

679

2 498

2 935

0,6

0,5

1,9

2,2

20-24

3 182

3 722

6 904

2 097

2 506

1 085

1 216

1,6

1,9

0,8

0,9

25-29

4 042

4 500

8 542

3 068

3 521

974

979

2,3

2,7

0,7

0,7

30-34

3 940

4 228

8 168

3 224

3 538

716

690

2,5

2,7

0,5

0,5

35-39

3 521

3 764

7 285

3 022

3 249

499

515

2,3

2,5

0,4

0,4

40-44

3 611

3 691

7 302

3 135

3 285

476

406

2,4

2,5

0,4

0,3

45-49

3 917

4 105

8 022

3 453

3 681

464

424

2,6

2,8

0,4

0,3

50-54

4 139

4 337

8 476

3 616

3 818

523

519

2,8

2,9

0,4

0,4

55-59

4 001

4 066

8 067

3 436

3 480

565

586

2,6

2,7

0,4

0,4

60-64

4 078

4 071

8 149

3 089

3 139

989

932

2,4

2,4

0,8

0,7

65-69

3 962

4 157

8 119

1 515

1 861

2 447

2 296

1,2

1,4

1,9

1,8

70-74

4 235

4 321

8 556

847

1 391

3 388

2 930

0,6

1,1

2,6

2,2

75-79

3 132

3 073

6 205

0

0

3 132

3 073

0,0

0,0

2,4

2,3

80-84

2 221

1 828

4 049

 

 

2 221

1 828

0,0

0,0

1,7

1,4

85-89

1 458

978

2 436

 

 

1 458

978

0,0

0,0

1,1

0,7

90-94

709

367

1 076

 

 

709

367

0,0

0,0

0,5

0,3

95-99

220

74

294

 

 

220

74

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

23

6

29

 

 

23

6

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

64 496

66 314

130 810

31 349

34 148

33 147

32 166

24,0

26,1

25,3

24,6

Källa: Statistiska centralbyrån


 
                       
     
         
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta