Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Geografi // Markanvändningen

Markanvändningen

Senast uppdaterad 2018-09-24
Förklaring
Uppgifterna om marken och dess användning tas fram vart femte år av SCB för publikationen ”Markanvändningen i Sverige”. Underlaget är uppgifter från SCB och andra myndigheter och organisationer såsom Boverket, Naturvårdsverket eller olika samarbetsprojekt mellan dessa myndigheter och SCB. I sammanställningen ingår också resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändningsdata gällande den bebyggda marken, vilka utförts av SCB. De viktigaste stora datakällor är lantbruksräkningar, riksskogstaxeringar, fastighetstaxeringar, Svenska Marktäckedata och Nationella Vägdatabasen.
PDF
Diagram nuläge

Markanvändningen 2015. Antal hektar

         

Marktyp

Antal hektar Jämtlands län

Antal hektar Riket

Procentuell fördelning Jämtlands län

Procentuell fördelning Riket

Åkermark

39 685

2 590 052

0,7

5,8

Betesmark

12 136

449 842

0,2

1,0

Skogsmark, produktiv

2 686 000

23 503 000

50,0

52,5

Skogsmark, improduktiv

790 000

4 630 000

14,7

10,3

Bebyggd mark och tillhörande mark

54 325

1 182 224

1,0

2,6

Täkter och gruvområden

4 805

66 027

0,1

0,1

Golfbanor o. skidpistar

4 157

37 665

0,1

0,1

Öppen myr

515 000

2 958 000

9,6

6,6

Naturligt gräsbevuxen mark

701 000

3 230 100

13,0

7,2

Berg i dagen o. övrig mark

86 435

2 084 207

1,6

4,7

Vatten

481 744

4 012 388

9,0

9,0

Summa areal, hektar

5 375 287

44 743 505

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta