Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Örebro län 2019-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

8 541

8 945

17 486

 

 

8 541

8 945

0,0

0,0

2,8

2,9

5-9

8 976

9 485

18 461

 

 

8 976

9 485

0,0

0,0

2,9

3,1

10-14

8 677

9 202

17 879

 

 

8 677

9 202

0,0

0,0

2,8

3,0

15-19

8 183

8 774

16 957

2 115

1 730

6 068

7 044

0,7

0,6

2,0

2,3

20-24

9 586

10 113

19 699

6 060

6 374

3 526

3 739

2,0

2,1

1,2

1,2

25-29

10 266

11 085

21 351

7 775

8 641

2 491

2 444

2,6

2,8

0,8

0,8

30-34

9 502

10 025

19 527

7 342

8 281

2 160

1 744

2,4

2,7

0,7

0,6

35-39

8 654

9 032

17 686

6 928

7 584

1 726

1 448

2,3

2,5

0,6

0,5

40-44

8 517

8 777

17 294

7 033

7 517

1 484

1 260

2,3

2,5

0,5

0,4

45-49

9 620

9 720

19 340

8 138

8 404

1 482

1 316

2,7

2,8

0,5

0,4

50-54

9 552

10 008

19 560

7 969

8 621

1 583

1 387

2,6

2,8

0,5

0,5

55-59

8 800

9 151

17 951

7 149

7 653

1 651

1 498

2,3

2,5

0,5

0,5

60-64

8 478

8 262

16 740

5 939

5 880

2 539

2 382

1,9

1,9

0,8

0,8

65-69

8 459

8 266

16 725

2 387

2 934

6 072

5 332

0,8

1,0

2,0

1,7

70-74

9 155

8 648

17 803

1 199

1 891

7 956

6 757

0,4

0,6

2,6

2,2

75-79

7 292

6 819

14 111

0

0

7 292

6 819

0,0

0,0

2,4

2,2

80-84

4 495

3 766

8 261

 

 

4 495

3 766

0,0

0,0

1,5

1,2

85-89

2 973

1 869

4 842

 

 

2 973

1 869

0,0

0,0

1,0

0,6

90-94

1 638

719

2 357

 

 

1 638

719

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

524

170

694

 

 

524

170

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

66

15

81

 

 

66

15

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

151 954

152 851

304 805

70 034

75 510

81 920

77 341

23,0

24,8

26,9

25,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta