Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Tillfällig föräldrapenning för…

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn

Senast uppdaterad 2022-01-11
Förklaring
Den tillfälliga föräldrapenningen är en inkomstbortfallsförsäkring som ska underlätta föräldrarnas möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för exempelvis vård av sjukt barn eller för att barnets ordinarie vårdare är sjuk. Ersättningen betalas ut för högst 60 dagar per barn och år plus ytterligare 60 dagar per barn och år vid barns sjukdom. Föräldrar som avstår från förvärvsarbete i samband med besök i barnets förskola, skola eller fritidshem kan få rätt till tillfällig föräldrapenning i form av en kontaktdag per barn och år. Denna möjlighet finns från det år barnet fyller sex till och med det år som barnet fyller elva år.
Den tillfälliga föräldrapenningen omfattar även de tio s.k. pappadagarna som utges till fadern i samband med ett barns födelse. Dessa dagar kan från och med den 1 juli 2001 få användas av annan person än pappan om det inte finns någon pappa eller denne av andra skäl är förhindrad att använda dem.
PDF
Diagram nuläge
Tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Ersatta nettodagar 2021 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Stockholms län 39,9 60,1
Uppsala län 40,2 59,8
Södermanlands län 40,8 59,2
Östergötlands län 40,3 59,7
Jönköpings län 41,2 58,8
Kronobergs län 41,1 58,9
Kalmar län 39,6 60,4
Gotlands län 41,7 58,3
Blekinge län 38,3 61,7
Skåne län 37,9 62,1
Hallands län 39,2 60,8
Västra Götalands län 40,1 59,9
Värmlands län 39,9 60,1
Örebro län 39,6 60,4
Västmanlands län 39,7 60,3
Dalarnas län 40,9 59,1
Gävleborgs län 40,3 59,7
Västernorrlands län 40,0 60,0
Jämtlands län 39,4 60,6
Västerbottens län 41,4 58,6
Norrbottens län 37,2 62,8
Riket 39,7 60,3
Tillfällig föräldrapenning. Männens andel av ersatta nettodagar 2001-2021.

År Örebro län Riket
2001 38,0 35,0
2002 39,0 36,0
2003 38,3 35,6
2004 39,0 35,8
2005 38,9 36,2
2006 39,0 36,8
2007 37,8 35,7
2008 37,4 35,6
2009 37,5 33,8
2010 36,6 35,5
2011 35,9 35,8
2012 36,9 36,2
2013 37,8 37,2
2014 38,2 37,5
2015 38,4 38,1
2016 39,6 38,3
2017 40,1 38,4
2018 39,6 38,4
2019 39,3 38,5
2020 39,5 39,2
2021 39,6 39,7
Tillfällig föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2001-2021. Index år 2001=100

År Örebro län Riket
2001 100 100
2002 103 103
2003 101 102
2004 103 102
2005 102 104
2006 103 105
2007 100 102
2008 98 102
2009 99 97
2010 96 102
2011 95 102
2012 97 104
2013 100 106
2014 100 107
2015 101 109
2016 104 109
2017 106 110
2018 104 110
2019 103 110
2020 104 112
2021 104 114

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta