Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Jordbruket // Markanvändningen i länet

Markanvändningen i länet

Senast uppdaterad 2022-10-17
Förklaring
Uppgifterna om marken och dess användning tas fram vart femte år av SCB för publikationen ”Markanvändningen i Sverige”. Underlaget är uppgifter från SCB och andra myndigheter och organisationer såsom Boverket, Naturvårdsverket eller olika samarbetsprojekt mellan dessa myndigheter och SCB. I sammanställningen ingår också resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändningsdata gällande den bebyggda marken, vilka utförts av SCB. De viktigaste stora datakällor är lantbruksräkningar, riksskogstaxeringar, fastighetstaxeringar, Svenska Marktäckedata och Nationella Vägdatabasen.
PDF
Diagram nuläge

Markanvändningen 2020. Antal hektar

         

Marktyp

Antal hektar Örebro län

Antal hektar Riket

Procentuell fördelning Örebro län

Procentuell fördelning Riket

Åkermark

102 734

2 549 525

10,6

4,8

Betesmark

8 993

463 516

0,9

0,9

Skogsmark, produktiv

608 000

23 431 000

62,8

44,0

Skogsmark, improduktiv

36 000

4 442 000

3,7

8,4

Bebyggd mark och tillhörande mark

43 745

1 282 628

4,5

2,4

Öppen myr

22 339

2 949 792

2,3

5,5

Övrig mark

32 432

5 846 000

3,4

11,0

Total vattenareal

113 549

12 228 557

11,7

23,0

Summa areal, hektar

967 792

53 193 018

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta