Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Jordbruket // Markanvändningen i länet

Markanvändningen i länet

Senast uppdaterad 2016-11-17
Förklaring
Uppgifterna om marken och dess användning tas fram vart femte år av SCB för publikationen ”Markanvändningen i Sverige”. Underlaget är uppgifter från SCB och andra myndigheter och organisationer såsom Boverket, Naturvårdsverket eller olika samarbetsprojekt mellan dessa myndigheter och SCB. I sammanställningen ingår också resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändningsdata gällande den bebyggda marken, vilka utförts av SCB. De viktigaste stora datakällor är lantbruksräkningar, riksskogstaxeringar, fastighetstaxeringar, Svenska Marktäckedata och Nationella Vägdatabasen.
PDF
Diagram nuläge

Markanvändningen 2015. Antal hektar

         

Marktyp

Antal hektar Örebro län

Antal hektar Riket

Procentuell fördelning Örebro län

Procentuell fördelning Riket

Åkermark

104 300

2 590 052

10,8

5,8

Betesmark

8 866

449 842

0,9

1,0

Skogsmark, produktiv

585 000

23 503 000

60,7

52,5

Skogsmark, improduktiv

37 000

4 630 000

3,8

10,3

Bebyggd mark och tillhörande mark

39 301

1 182 224

4,1

2,6

Täkter och gruvområden

3 450

66 027

0,4

0,1

Golfbanor o. skidpistar

784

37 665

0,1

0,1

Öppen myr

26 000

2 958 000

2,7

6,6

Naturligt gräsbevuxen mark

100

3 230 100

0,0

7,2

Berg i dagen o. övrig mark

45 638

2 084 207

4,7

4,7

Vatten

112 894

4 012 388

11,7

9,0

Summa areal, hektar

963 333

44 743 505

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta