Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Geografi // Markanvändningen

Markanvändningen

Senast uppdaterad 2018-09-24
Förklaring
Uppgifterna om marken och dess användning tas fram vart femte år av SCB för publikationen ”Markanvändningen i Sverige”. Underlaget är uppgifter från SCB och andra myndigheter och organisationer såsom Boverket, Naturvårdsverket eller olika samarbetsprojekt mellan dessa myndigheter och SCB. I sammanställningen ingår också resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändningsdata gällande den bebyggda marken, vilka utförts av SCB. De viktigaste stora datakällor är lantbruksräkningar, riksskogstaxeringar, fastighetstaxeringar, Svenska Marktäckedata och Nationella Vägdatabasen.
PDF
Diagram nuläge

Markanvändningen 2015. Antal hektar

         

Marktyp

Antal hektar Skåne län

Antal hektar Riket

Procentuell fördelning Skåne län

Procentuell fördelning Riket

Åkermark

442 767

2 590 052

39,2

5,8

Betesmark

55 873

449 842

4,9

1,0

Skogsmark, produktiv

421 000

23 503 000

37,2

52,5

Skogsmark, improduktiv

8 000

4 630 000

0,7

10,3

Bebyggd mark och tillhörande mark

101 982

1 182 224

9,0

2,6

Täkter och gruvområden

3 934

66 027

0,3

0,1

Golfbanor o. skidpistar

4 746

37 665

0,4

0,1

Öppen myr

7 000

2 958 000

0,6

6,6

Naturligt gräsbevuxen mark

2 750

3 230 100

0,2

7,2

Berg i dagen o. övrig mark

48 732

2 084 207

4,3

4,7

Vatten

33 440

4 012 388

3,0

9,0

Summa areal, hektar

1 130 224

44 743 505

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta