Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2020 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Skåne län

Antal Riket           

Andel kvinnor Skåne län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

3 470

8 607

12 077

25 233

73 224

98 457

28,7

25,6

Tillverkning och utvinning

14 501

41 084

55 585

131 585

405 456

537 041

26,1

24,5

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 749

4 521

6 270

13 692

40 016

53 708

27,9

25,5

Byggverksamhet

4 950

41 613

46 563

36 768

326 975

363 743

10,6

10,1

Handel

35 964

47 152

83 116

262 100

323 056

585 156

43,3

44,8

Transport och magasinering

6 077

22 602

28 679

47 791

176 421

224 212

21,2

21,3

Hotell- och restaurangverksamhet

10 355

9 983

20 338

78 828

80 504

159 332

50,9

49,5

Information och kommunikation

6 444

17 944

24 388

63 517

155 043

218 560

26,4

29,1

Finans- och försäkringsverksamhet

4 137

3 998

8 135

49 187

49 013

98 200

50,9

50,1

Fastighetsverksamhet

4 928

7 075

12 003

35 040

51 647

86 687

41,1

40,4

Företagstjänster

32 093

41 530

73 623

262 024

336 280

598 304

43,6

43,8

Offentlig förvaltning och försvar

21 762

13 686

35 448

185 231

129 561

314 792

61,4

58,8

Utbildning

53 897

19 912

73 809

403 036

141 882

544 918

73,0

74,0

Vård och omsorg; sociala tjänster

82 100

21 665

103 765

636 775

172 449

809 224

79,1

78,7

Kulturella och personliga tjänster

16 066

11 371

27 437

129 188

91 496

220 684

58,6

58,5

Näringsgren okänd

5 289

3 506

8 795

37 566

26 160

63 726

60,1

58,9

Totalt

303 782

316 249

620 031

2 397 561

2 579 183

4 976 744

49,0

48,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2011-2020 (SNI 2007). Skåne län

                     

Näringsgren

2011    

2012   

2013   

2014   

2015  

2016  

2017

2018

2019

2020

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

12 506

12 600

12 660

12 643

12 458

12 054

12 139

11 648

11 962

12 077

Tillverkning och utvinning

63 217

61 449

59 615

59 606

58 127

57 571

57 121

57 209

56 208

55 585

Energiförsörjning; miljöverksamhet

5 408

5 479

5 426

5 575

5 673

5 773

5 768

5 953

5 994

6 270

Byggverksamhet

40 102

40 008

39 512

39 822

41 017

42 552

43 953

45 598

46 393

46 563

Handel

77 020

77 909

78 469

77 700

79 442

80 737

81 589

82 548

83 617

83 116

Transport och magasinering

28 707

28 124

28 304

28 181

28 115

28 286

28 797

29 308

29 705

28 679

Hotell- och restaurangverksamhet

16 111

17 191

17 749

17 858

18 625

19 108

19 499

19 594

22 184

20 338

Information och kommunikation

17 942

18 030

18 192

18 440

18 667

19 990

21 066

22 124

23 576

24 388

Finans- och försäkringsverksamhet

7 719

7 636

7 819

7 938

7 917

8 027

7 921

8 101

8 042

8 135

Fastighetsverksamhet

9 172

9 338

9 644

10 040

10 396

10 559

11 075

11 075

11 804

12 003

Företagstjänster

64 928

66 450

65 988

66 411

68 720

68 808

71 057

72 780

74 752

73 623

Offentlig förvaltning och försvar

26 600

26 961

28 226

27 949

28 251

29 560

31 067

33 778

34 211

35 448

Utbildning

60 305

61 815

63 805

65 107

66 607

69 965

72 011

72 921

74 490

73 809

Vård och omsorg; sociala tjänster

89 176

90 749

92 544

95 313

98 676

103 003

102 496

102 229

103 450

103 765

Kulturella och personliga tjänster

23 415

24 385

24 999

25 478

25 688

26 013

26 362

26 111

28 452

27 437

Näringsgren okänd

7 749

7 781

7 578

7 499

7 443

6 810

7 184

6 572

8 893

8 795

Totalt

550 077

555 905

560 530

565 560

575 822

588 816

599 105

607 549

623 733

620 031

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2011-2020 (SNI 2007), Skåne län. Index år 2011=100

                     

Näringsgren

2011    

2012   

2013   

2014   

2015  

2016  

2017

2018

2019

2020

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

101

101

101

100

96

97

93

96

97

Tillverkning och utvinning

100

97

94

94

92

91

90

90

89

88

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

101

100

103

105

107

107

110

111

116

Byggverksamhet

100

100

99

99

102

106

110

114

116

116

Handel

100

101

102

101

103

105

106

107

109

108

Transport och magasinering

100

98

99

98

98

99

100

102

103

100

Hotell- och restaurangverksamhet

100

107

110

111

116

119

121

122

138

126

Information och kommunikation

100

100

101

103

104

111

117

123

131

136

Finans- och försäkringsverksamhet

100

99

101

103

103

104

103

105

104

105

Fastighetsverksamhet

100

102

105

109

113

115

121

121

129

131

Företagstjänster

100

102

102

102

106

106

109

112

115

113

Offentlig förvaltning och försvar

100

101

106

105

106

111

117

127

129

133

Utbildning

100

103

106

108

110

116

119

121

124

122

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

102

104

107

111

116

115

115

116

116

Kulturella och personliga tjänster

100

104

107

109

110

111

113

112

122

117

Näringsgren okänd

100

100

98

97

96

88

93

85

115

113

Totalt

100

101

102

103

105

107

109

110

113

113

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta