Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Jordbruket // Markanvändningen i länet

Markanvändningen i länet

Senast uppdaterad 2016-11-17
Förklaring
Uppgifterna om marken och dess användning tas fram vart femte år av SCB för publikationen ”Markanvändningen i Sverige”. Underlaget är uppgifter från SCB och andra myndigheter och organisationer såsom Boverket, Naturvårdsverket eller olika samarbetsprojekt mellan dessa myndigheter och SCB. I sammanställningen ingår också resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändningsdata gällande den bebyggda marken, vilka utförts av SCB. De viktigaste stora datakällor är lantbruksräkningar, riksskogstaxeringar, fastighetstaxeringar, Svenska Marktäckedata och Nationella Vägdatabasen.
PDF
Diagram nuläge

Markanvändningen 2020. Antal hektar

         

Marktyp

Antal hektar Skåne län

Antal hektar Riket

Procentuell fördelning Skåne län

Procentuell fördelning Riket

Åkermark

437 066

2 549 525

25,6

4,8

Betesmark

55 636

463 516

3,3

0,9

Skogsmark, produktiv

425 000

23 431 000

24,8

44,0

Skogsmark, improduktiv

10 000

4 442 000

0,6

8,4

Bebyggd mark och tillhörande mark

110 589

1 282 628

6,5

2,4

Öppen myr

9 842

2 949 792

0,6

5,5

Övrig mark

52 788

5 846 000

3,1

11,0

Total vattenareal

609 376

12 228 557

35,6

23,0

Summa areal, hektar

1 710 297

53 193 018

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta